Hemma är Vindeln

Vi arbetar för ökad inflyttning till kommunen – med näringslivsperspektiv utifrån ett växande kompetensförsörjningsbehov, vilket är avgörande för Vindelns kommuns tillväxt och framtid.

Syftet med projektet är att stimulera boende och boendemarknad så att en ökad inflyttning till kommunen sker.

Projektet inleddes med förstudien Hemma är Vindeln vilken pågick mellan augusti - december 2021. Resultatet av förstudien ligger till grund för en rad konkreta insatser och aktiviteter som ska genomföras under 2022 för att stimulera boendemarknaden så att ökad inflyttning sker.

Detta parallellt med att underlätta bostadsväxling för redan befintliga kommunmedborgare samt lyfta fram identifierade attraktionsfördelar med att bo, leva och verka i kommunen. Att förverkliga de möjligheter som finns och minska hinder hos kommunen respektive externa aktörer på bostadsmarknaden genom olika insatser och samarbeten för att nå en aktiv bostadsförsörjning som möter kompetensförsörjningsbehoven.

Aktiviteterna som sker i nära samarbete med näringsliv och föreningar kommuniceras löpande via bland annat kommunens hemsida, nyhetsbrev, VR-bladet, mail och sociala media-kanaler.

Projektet som ägs av Vindelns kommun finansieras med hjälp av medel från statsbidraget för förbättrat näringslivsklimat. Projektet berör flertalet av de strategiska fokusområdena i näringslivsstrategin såsom dialog, service, planberedskap, attraktivitet samt kompetensförsörjning

Kontakta oss

Välkommen att kontakta vår projektledare Caroline Nyström för frågor, input och idéer som kan vara värdefulla i Verkstad – Hemma är Vindeln!

caroline.nystrom@vindeln.se
072-220 47 31