HR-avdelningen

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar.

Vår HR-avdelning har tre ansvarsområden

Det strategiska

Att se till att vi har processer som stöder oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare, vilket bland annat berör rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling, belöningssystem och vår personalpolitik i stort.

Det operativa

Att se till att vår verksamhet har konsultativt stöd i alla personalfrågor som kan beröra allt från arbetsrätt till konflikthantering. Men också att se till att vi som arbetsgivare förhåller oss till lagar och avtal på ett korrekt sätt.

Det administrativa

Att se till att allt administrativt personalarbete fungerar löpande.

Visste du detta om oss?

Vi på HR-avdelningen finns till som stöd för dig som chef och vårt arbete formas till stor del utifrån dina behov. Vi hoppas därför att du tar kontakt med oss om du har tankar, frågor eller idéer där vi kan vara till hjälp. Vi som jobbar med HR har olika expertområden och därför vill vi gärna berätta vad vi gör.

Bodil Sjödin specialiserar sig på området arbetsmiljö och hälsa, vilket handlar om frågor såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, friskfaktorer, KIA, rehabilitering, diskriminering, försäkringar vid sjukdom och arbetsskada (AFA) och allt annat spännande som rör arbetsmiljö.

Moa Löfgren fokuserar på kompetensförsörjning och jobbar bland annat med rekrytering, annonsering och marknadsföring, arbetsgivarvarumärket, karriär- och utvecklingsmöjligheter, omställning med mera. Med andra ord allt som handlar om att attrahera, rekrytera, behålla eller utveckla kompetens.

Göran Dahle är som HR-chef ansvarig för vårt arbete i ett övergripande perspektiv. Göran är även den som har helhetsgreppet på lönebildning, avtalsfrågor, fackliga relationer och andra personalpolitiska frågor av övergripande karaktär.

Om du är osäker på vem du ska vända dig till kan du kontakta vem som helst av oss, vi hjälper dig vidare.