Barnkonventionen

Sverige har antagit barnkonventionen som svensk lag. Konventionen slår fast flertalet rättigheter för barn, bland annat att barnets bästa alltid ska komma i första hand vid beslut som rör barn.

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första hand.

Intentionen med barnkonventionen är att stärka barnets rättigheter på alla nivåer i samhället. Bankonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigherer och skapa en grund för ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ska ses utifrån ett barnrättsperspektiv. Sverige har nu också antagit barnkonventionen som svensk lag vilket gör den direkt tillämplig i våra verksamheter.

För att säkerställa att barns rättigheter enligt barnkonventionen upprätthålls har därför en cheklista tagits fram som ska användas som underlag och stöd i de beslut som direkt eller indirekt rör barn.