Samtycke om personuppgifter och sekretess

Samtycke till att arbetsgivaren får ta del av sekretessbelagda personuppgifter samt informerat om vad som gäller kring hanteringen av dessa personuppgifter i enlighet med GDPR.

Information och samtycke

Formuläret Information om personuppgifter och sekretess med anledning av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar säkerställer att den anställde informerats om att uppgifter som framkommer i dennes rehabilitering kommer att dokumenteras samt att arbetsgivaren har en informationsskyldighet till Försäkringskassan.

Genom samtycke ger den anställde sitt godkännande till att arbetsgivaren får ta del av sekretessbelagda personuppgifter med anledning av en bedömning av dennes arbetsförmåga. Samtycket gäller även att arbetsgivaren får delge dessa uppgifter till utförare av rehabiliterande insatser samt att arbetsgivaren får ta del av resultatet av dessa.

Klargöra behov

Arbetsgivaren har enligt lag (bland annat Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken) ett rehabiliteringsansvar. Ansvarig chef är skyldig att i samråd med den anställde klargöra eventuella behov av rehabiliteringsåtgärder genom att göra en rehabiliteringsutredning. För att säkerställa att varje individ får den rehabilitering den har rätt till är det viktigt att alla beslut som fattas kring rehabiliteringen, som exempelvis olika insatser och åtgärder, dokumenteras och att all dokumentation hanteras på ett betryggande sätt.

Tystnadsplikt

De personer som är involverade i rehabiliteringen har tystnadsplikt rörande de uppgifter som framkommer om dennes hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt i samband med sjukskrivning eller upplevd ohälsa. Arbetsgivaren har enligt Socialförsäkringsbalken ansvar för att lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att klarlägga ett rehabiliteringsbehov.

Den anställde har alltid rätt att tillgodogöra sig den information som har blivit dokumenterad och även begära rättelse om det har uppstått felaktiga uppgifter i dokumentationen.

Rättighet och skyldighet

Den som har behov av rehabilitering har både en skyldighet och en rättighet att aktivt medverka i planering och genomförande av insatser eller åtgärder. Det har stor betydelse för arbetsgivarens möjligheter att bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete att få ta del av information som beskriver hur arbetsförmågan är nedsatt. Det kan till exempel innebära att få ta del av journalkopior från sjukvården inför bedömningar hos företagshälsovården.

Den anställde avgör själv vilka uppgifter denne vill lämna till arbetsgivaren, insatser och åtgärder som vidtas i rehabiliteringssyfte bygger på frivillighet från den anställdes sida. Det är viktigt att beakta att möjligheter att uppnå goda resultat i rehabiliteringen begränsas om man väljer att inte delge arbetsgivaren relevanta uppgifter angående hälsotillståndet eller om man väljer att avstå från rekommenderade insatser.