Rehabiliteringsrutiner, översikt

Sidan visar en översikt av de rehabiliteringsrutiner som gäller i Vindelns kommun. Utförligare information om vad som gäller i respektive steg under processens gång finns beskrivet i Körschema för rehabiliteringsarbetet.

Chefen har ansvaret

Arbetsledaren har ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen från början till dess att den är avslutad. Ansvaret innebär att stötta den anställde och säkra att rehabiliteringsarbetet följer den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Arbetsledaren har även ansvar för att ha en regelbunden kontakt med medarbetaren samt finna former för medarbetaren att hålla kontakt med arbetsplatsen. Representanter från facklig organisation samt HR-avdelningen kan medverka som stöd för arbetsledaren i rehabiliteringsarbetet.

Därefter görs en bedömning kring huruvida ett eventuellt behov av åtgärder från arbetsgivarens sida är önskvärda eller nödvändiga i syfte att förhindra fortsatt ohälsa.

Processteg där chef måste ta kontakt med HR-avdelningen

Inför följande insatser ska chef kontakta HR-avdelningen innan tilltänkt åtgärd:

Dag 1 – Chef tar emot sjukanmälan

Chef tar emot medarbetarens sjukanmälan och en signal om ett eventuellt rehabiliteringsbehov startar.

Dag 3 – Chef kontaktar medarbetaren

Chef kontaktar sin medarbetare för att höra hur denne mår och ser på sin återgång. Detta samtal handlar om att bry sig om medarbetaren och få en första uppfattning om orsak, prognos samt underlag för fortsatt planering. Syftet är att främja hälsa och förhindra fortsatt sjukskrivning.

Dag 8 - Chef bedömer arbetsoförmåga utifrån sjukintyget

Medarbetaren ska senast dag åtta i sjukperioden till sin chef inlämna medicinskt underlag som styrker fortsatt sjukfrånvaro. Chefen ska fram till dag 14 pröva rätten till sjuklön utifrån en bedömning om medarbetaren med anpassning kan utföra arbete åt arbetsgivaren.

Dag 14- Behov av arbetsanpassning

Chef undersöker eventuella behov av arbetsanpassning hos den sjukskrivne senast när dennes frånvaro uppnått 14 dagar.


När behov av arbetsanpassning har konstaterats ska chefen:

 • så snart det är möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas,
 • därefter så snart det är möjligt genomföra arbetsanpassningen,
 • fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar, och
 • vid behov justera arbetsanpassningen.
 1. Anpassningsarbetet genomförs med stöd av en samtalsguide och handlingsplan i syfte att undersöka medarbetarens situation och stödja ett hälsofrämjande förhållningssätt.
 2. Vägledning för anpassningsarbetet samt rutiner kring hanteringen av dokumentationen finns på sidan Rehabsamtal och rutin för dokumentation.
 3. Information om personuppgifter och sekretess. Vid första dialogsamtalet ber chefen sin medarbetare att lämna Samtycke om att få ta del av sekretessbelagda personuppgifter och lämnar samtidigt information om vad som gäller för dessa i enlighet med GDPR. Samtycket gäller även att arbetsgivaren får delge dessa uppgifter till utförare av rehabiliterande insatser samt ta del av resultatet. Dokumentet arkiveras i personakten på HR-avdelningen. Medgivandet bygger helt på frivillighet från den anställdes sida.
 4. Ansökan om rehabstöd hos AFA-försäkring innefattar ersättning för upp till hälften av våra kostnader vid beställning av bland annat stödsamtal hos företagshälsovården. Detta förutsätter erhållen fullmakt från den anställde Pdf, 610.8 kB..
 5. För rådgivning och stöd i anpassningsarbetet ska du som chef ta stöd av HR-avdelningen redan tidigt i processen.

Genom hela processen är Körschema för rehabiliteringsarbetet Länk till annan webbplats. det dokument där du som chef, i varje enskilt upprättat ärende, har kontroll på arbetsgången genom att du löpande bockar av genomförda åtgärder.

Dag 30 - Plan för återgång i arbete

Chef ansvarar för att senast dag 30 i sjukperioden upprätta en skriftlig plan för återgång i arbete i det fall antagandet är att arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar.

Om man mot bakgrund av arbetstagarens hälsotillstånd anser att återgång inte är möjlig, behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras, ska dock en plan för återgång i arbete upprättas.

Dag 60 - Föreligger oklarhet, upprätta en plan

Ibland kan det vara svårt för en arbetsgivare att veta om arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar. I så fall gäller följande:

Om man först tror att individen kommer vara tillbaka i arbete före dag 60, och det framkommer senare att sjukfallet kommer passera dag 60, ska man omgående upprätta en plan.

Om det föreligger oklarheter kring hur arbetsförmågan kommer se ut dag 60, är huvudregeln att man ska upprätta en plan.

Om Försäkringskassan så begär (och endast då) skickas dokumentation till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Dag 1-180 - Upprepad korttidsfrånvaro (3ggr/6mån)

En del i ett aktivt förebyggande arbete är att uppmärksamma tidiga signaler. Ett samtal med den anställde ska därför initieras av chef vid:

 • Upprepad korttidsfrånvaro (tre gånger under en period av sex månader)
 • Tidiga signaler på ohälsa
 • Den anställdes egen begäran

För mera information hur detta går till se sidan Tidiga signaler på ohälsa.

Åter i ordinarie arbete

Under hela rehabiliteringsprocessen ska chef ha regelbunden kontakt med sin medarbetare, arbeta aktivt och följa upp den planering som har blivit gjord, göra de anpassningar och åtgärder som krävs för att ge sin medarbetare de bästa förutsättningar i sin rehabilitering. Se sidan Åter i ordinarie arbete.

De vanliga aktiviteterna i en rehabilitering är:

 • Anpassningar på arbetsplatsen
 • Beställa insatser hos företagshälsovård eller specialistleverantör
 • Delta på möten på företagshälsovård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, primärvård eller med annan aktör som deltar i rehabiliteringen
 • Arbetsprövning och arbetsträning
 • Uppföljning av insatser och åtgärder
 • Konsekvenser av Försäkringskassans rehabiliteringskedja