Prövning av rätt till sjuklön

Sjuklön från arbetsgivaren betalas ut dag 2-14 i en sjukperiod.

Dag 1 i sjukperioden (sjukanmälningsdagen) är en karensdag och då utgår ingen ersättning till medarbetaren. Om medarbetaren blir sjuk på nytt inom fem dagar från den tidigare sjukperioden räknas inte det som en ny period utan som en fortsättning på den tidigare. Frånvaro utan anmälan betraktas som ”olovlig frånvaro”, en bedömning måste alltid göras om det har funnits godtagbara skäl till att anmälan om sjukdom har inkommit för sent till arbetsgivaren.

Bedömning av arbetsförmågan

Sjukdom medför inte alltid rätt till sjuklön. För att medarbetaren ska ha rätt till sjuklön måste det finnas en arbetsoförmåga som innebär att medarbetaren helt eller delvis inte kan sköta sitt arbete på grund av sjukdom eller skada. Ansvarig chef ska därför i varje enskilt fall göra en bedömning om arbete kan utföras på hel-eller deltid.

När ansvarig chef tillfälligt kan bereda medarbetaren anpassade arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter som han eller hon kan klara av trots sin sjukdom eller skada är medarbetaren skyldig att utföra detta arbete och har då inte rätt till sjuklön.

Från och med dag 15 i sjukperioden prövas rätten till sjukpenning av Försäkringskassan.

Svårt att bedöma arbetsförmåga utifrån sjukintyget?

Känner du en tvekan eller tycker att det är svårt att kunna göra en bedömning om din medarbetare saknar arbetsförmåga utifrån det uppvisade sjukintyget?

Som chef kan du alltid vända dig till HR-avdelningen för att få rådgivning och hjälp att bedöma aktuellt sjukintyg. Även Företagshälsovården kan användas som ett stöd när det är svårt att bedöma om det finns arbetsförmåga trots sjukdom.