Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga i de fall då den är oklar. Syftet är att förse arbetsgivaren med ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig.

Arbetsförmågebedömningen, som genomförs av kommunens företagshälsovård, bidrar till att en medarbetare kan komma tillbaka till sitt arbete så snart som möjligt eller att sjukskrivning förhindras.

Arbetsförmågebedömning innebär

  • Hjälp att bedöma arbetsförmågan hos en medarbetare
  • En snabb och samlad bedömning ur alla aspekter
  • Rätt underlag gör det möjligt att hjälpa

Målgruppen är medarbetare med förändrad eller nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Åtgärden kommer ifråga när det finns ett behov för såväl den enskilde medarbetaren som arbetsgivaren, att snabbt få en samlad bedömning av arbetsförmågan.

Fokus på funktioner och styrkor

Åtgärden omfattar en genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen innehåller förutom en medicinsk bedömning av läkare även en fysisk funktionsbedömning hos ergonom, psykologisk funktionsbedömning hos psykolog samt utredning av individens styrkor och hinder hos företagssköterska. Bedömningen kompletteras oftast med förslag på arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kartläggning och grundlig bedömning

Åtgärden inleds med ett kartläggningsarbete där en standardiserad intervju klarlägger tidigare problem såväl fysiskt som psykiskt. När det är relevant tas kontakt med eventuell tidigare vårdgivare. Även arbetstagarens egen bedömning av hälsoläge och livskvalitet skattas. All bedömning görs med hjälp av validerade screeningsformulär.

Det multidisciplinära teamet gör en noggrann genomgång och sammanställning av aktuell status utifrån teamets olika kompetenser. Återkoppling och sammanställning sker både gentemot personen som berörs och dess arbetsgivare.

Återkoppling och förslag på åtgärder

Resultatet av den multidisciplinära bedömningen blir en skriftlig rapport med ett utlåtande om arbetsförmåga. Utlåtandet beskriver aktuella besvär och svårigheter, möjligheter och förmågor och det finns en bedömning och prognos.

Utlåtandet innehåller en bedömning av hur och i vilken grad den aktuella sjukdomen påverkar arbetsförmågan samt hur varaktig nedsättningen kan bli. För att stötta i det specifika ärendet och arbeta för en lösning inkluderas även åtgärdsförslag i rapporten.