Kompetensförsörjning

Behovet av kompetens i våra olika verksamheter fortsätter att öka. Samtidigt är det allt färre som väljer att utbilda sig till välfärdens yrken. Det finns olika sätt att möta utmaningarna inom kompetensförsörjningen och i Vindelns kommun arbetar vi tillsammans med elva framgångsfaktorer.

Den svenska arbetsmarknaden har under de senaste åren haft en låg arbetslöshet samtidigt som behoven av kompetens, inte minst utbildad och legitimerad personal, fortsatt att öka.

Vindelns kommun har, liksom riket i stort, en ökande andel äldre och yngre medborgare. Samtidigt är andelen människor i arbetsför ålder lägre än vad den skulle behöva vara för att bära upp kostnaderna för välfärdstjänsterna. Det leder till en ökad försörjningsbörda för personer i arbetsför ålder, vilket i förlängningen leder till mer sårbara verksamheter.

Kompetensförsörjning handlar kortfattat om att se till att vi har rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi behöver attrahera och rekrytera rätt kompetens, behålla, tillvarata och utveckla den kompetens som finns samt ställa om och avveckla kompetens på ett bra sätt.

Vindelns kommun är en arbetsgivare och vi möter utmaningarna tillsammans. För att kunna möta utmaningarna med kompetensförsörjning i framtidens välfärd behöver vi vara öppna för att tänka annorlunda, göra annorlunda och organisera arbetet annorlunda. Tillsammans ska vi arbeta med elva olika framgångsfaktorer för en tryggad kompetensförsörjning.

Framgångsfaktorer

 1. Rekrytera rätt med kompetensbaserad rekrytering
 2. Fler jobbar mer
 3. Employer branding
 4. Marknadsföring
 5. Introduktion och onboarding
 6. Använd kompetensen rätt
 7. Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
 8. Skapa engagemang
 9. Underlätta lönekarriär
 10. Förläng arbetslivet
 11. Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Kompetensförsörjningsplan

Vi har sedan juni 2020 en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som syftar till att vara ett underlag och ett stöd för verksamheternas strategiska arbete med kompetensförsörjning. I planen presenteras omvärldsbevakning, avgångar, kompetensbehov och framgångsfaktorer för arbetet med att trygga kompetensförsörjningen.

Varje verksamhet ansvarar för att bryta ner framgångsfaktorerna till en konkret nivå och jobba med dem på ett sätt som är gynnsamt i den egna verksamheten. De bör införlivas i verksamhetsplaneringen så att de blir en naturlig del av arbetet för att nå verksamhetsmålen.