Arbetsplatsträff APT

Arbetsplatsträffen är ett tillfälle för ömsesidig information och dialog kring verksamheten.

Forum för dialog

Huvudsyftet med arbetsplatsträffen är att den ska vara ett forum för dialog mellan anställda och arbetsledare och inte en plats för förhandling mellan parterna. Regelbundna träffar med hög närvaro är önskvärd. Varje arbetsplats avgör omfattningen själva, men minst en gång per månad är ett rimligt riktmärke.

Dagordning

Arbetsplatsträffarna ska medverka till ökat ansvarstagande och självbestämmande för gruppen. Planering, utveckling och uppföljning är en gemensam uppgift. Dagordning ska anslås eller distribueras senast en vecka före arbetsplatsträff på sådant vis att alla ska kunna komplettera ärendelistan med egna förslag.