Artikeln publicerades 10 februari 2022

Hävda restriktioner, covid-19 och återgång till arbetsplatserna

Den 9 februari 2022 har regeringen beslutat om att avvecklingen av åtgärderna mot covid-19 påbörjas. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort.

I Vindelns kommun och stora delar av Västerbotten har smittspridningen varit hög under de senaste veckorna. Det har medfört ett ansträngt läge för många av kommunens verksamheter. Många avdelningar har haft hög sjukfrånvaro och smitta har även konstaterats bland brukare och elever.

För att minska risken för yttrerligare smittspridning ligger krisledningsgruppens beslut om hemarbete kvar fram till och med den 28 februari 2022.

Krisledningsgruppen sammanträder regelbundet och omprövar besluten löpande.

På krisledningsgruppens möte den 9 februari 2022 beslutades att samtliga chefer uppdras att planera en succesiv återgång till arbetsplatserna efter den 28 februari 2022. Förvaltnings- respektive verksamhetschef ansvarar ytterst för respektive förvaltnings tillbakagång till arbete.

Nu planerar vi tillsammans för hur vi utvecklar arbetsförutsättningarna genom kombinationen av arbete på arbetsplatsen, distansarbete och hälsofrämjande vanor. Din chef förbereder för den successiva återgången utifrån en riskbedömning och kommer att informera om vad som gäller framåt. Vi ska ta med oss det bästa från de senaste årens arbetssätt. Tänk på att du kan ta promenadmöten, även via skype eller telefon, för att minska stillasittande och risken för smittspridning.

Även om pandemin har gått in i en ny fas är det dock fortfarande viktigt att stanna hemma om du inte känner dig fullt frisk liksom att ha god handhygien.

Förändringar/avvecklade restriktioner som infördes 9 februari

• De flesta restriktioner mot covid-19 avvecklas.

• Covid-19 är föreslagen att upphöra som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

• Fortsatt gäller skyddsplikt, dvs att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

• Vuxna som är ovaccinerade ska vidta försiktighetsåtgärder, dvs undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

• Testning av allmänheten upphör, dvs egenprovtagningen stänger för allmänheten. Egentestning endast för sjukvårds- och omsorgspersonal.

• Testning sker på medicinsk indikation och av hälso- och sjukvård och omsorgspersonal samt brukare.

• Målet är att skydda de mest sårbara inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen genom testning, fortsatt smittspårning och riskreducerande åtgärder.

(Källa: Region Västerbotten)