Ledigheter

Det finns många olika typer av ledighet. En del härrör sig från lagar och andra från vårt kollektivavtal. Därutöver sker ibland också överenskommelser med enskilda medarbetare om andra ledigheter utöver lag och kollektivavtal.

Rutiner kring ledigheter

Dokumentet Rutiner kring ledigheter innehåller en kort sammanfattning över de ledigheter som kan vara aktuella i Vindelns kommun, inklusive villkor samt hänvisning till aktuell källa (lag, avtal, lokal tillämpning). Läs därför även huvuddokumenten för att få hela bilden kring den aktuella ledigheten.

Riktlinjer

Besök hos läkare, tandläkare och sjukhus

Samtliga anställda i Vindelns kommun ska i första hand förlägga läkar-, tandläkar- och sjukhusbesök på ledig tid. Innan ansvarig chef gör ett övervägande om besöket kan ske på betald arbetstid ska möjlighet till ändrad arbetstidsförläggning, byte av pass, samt nyttjande av flextid övervägas som en förstahandsåtgärd. Se Riktlinjer för ledigheter vid läkarbesök.

Facklig ledighet, EA-dagar och prova annan anställning

Riktlinjer finns i syfte att underlätta bedömning av rätten till ledighet för fackliga uppdrag, enskilda angelägenheter samt ledighet för att prova anställning hos annan arbetsgivare.

Har du frågor?

Har du önskemål om förtydligande eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på HR-avdelningen.

Kompensation med ledig dag

Lediga lätthelgdagar

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, så kallad mjuk vecka. Då helgdag infaller på någon av dagarna måndag–lördag (så kallad lätthelgdag) minskas antalet ordinarie arbetstimmar med det antal timmar som annars skulle ha fullgjorts sådan dag. Med helgdag likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.

Annandag pingst och nationaldagen

Om en arbetstagare på mjuk vecka har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.

I de fall nationaldagen infaller på en lördag kompenseras arbetstagare (med vissa undantag) med en annan ledig dag under året. Det är inte
möjligt att spara den lediga dagen.

Med fullgjord arbetstid jämställs all ledighet på annandag pingst under förutsättning att arbetstagaren arbetat någon eller några arbetsdagar under den månad då annandag pingst infaller. Därutöver har personer som har semester eller är kompensationslediga hela månaden rätt till en ledig dag enligt bestämmelsen.

Arbetstagare som beviljats partiell ledighet och har förlagt denna till måndagar
och därmed fått en ny semesterkoefficient och kalenderdagsfaktor på grund av nytt
schema får inte en ledig arbetsdag enligt momentet. 

Mer information finns i Allmänna bestämmelser, AB § 13 Mom. 1

Semesterledighet i timmar

Kvarvarande betalda semesterdagar överstigande 25 dagar kan om du vill det omvandlas till semestertimmar med uttag innevarande semesterår, eller sparas som semestertimmar till ett senare semesterår. Alternativt kan redan sparade semesterdagar, överstigande 25 dagar, från tidigare år omvandlas till och tas ut i form av semestertimmar innevarande år. Läs mer i dokumentet Semesterledighet i timmar Pdf, 173.7 kB.

Föräldraledigheter

Den som vill vara föräldraledig ska anmäla detta till sin chef minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

I samband med anmälan ska du ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår (det är således inte tre perioder per barn utan tre perioder med föräldraledighet per kalenderår som gäller.)

Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, anses den höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. Vid förkortning av arbetstid är det tillåtet att ledigheten sprids över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggs till viss eller vissa av arbetsveckans dagar.

Försäkringskassan, Vänta barn Länk till annan webbplats.

Föräldrapenning

Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får i samband med föräldraledighet. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenning kan betalas ut längst tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår i grundskolan.

Försäkringskassan, Föräldrapenning Länk till annan webbplats.

Föräldrapenningtillägg

Den som sammanhängande varit anställd i kommunen under minst 365 kalenderdagar före ledigheten med föräldrapenning påbörjas, har rätt till föräldrapenningtillägg under högst 150 kalenderdagar i en följd med belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet. Tillägget gäller från första kalenderdagen i ledigheten.

Mer information finns i Allmänna bestämmelser, AB § 29 Mom. 1

Vård av barn

Du måste anmäla såväl till din arbetsgivare som till Försäkringskassan att du ska vara hemma för att ditt barn är sjukt. Det ska du göra redan första dagen du stannar hemma från ditt arbete.

Hos arbetsgivaren gör du anmälan till din chef, eller till den person som chefen utsett. Till Försäkringskassan kan du anmäla på tre olika sätt.

Försäkringskassan, Vård av barn Länk till annan webbplats.

Graviditetspenning

Du har rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel. Du har också rätt till graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön.

Du kan bara få graviditetspenning om du inte kan bli omplacerad till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. Det första du måste göra är alltså att minst en månad i förväg anmäla till din chef att du vill bli omplacerad på grund av att du är gravid.

Försäkringskassan, Graviditetspenning Länk till annan webbplats.