Skyddsområden och skyddsombud

Enligt Arbetsmiljölagen ska det på ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Enligt 6 § Arbetsmiljöförordningen (AMF) ska skyddsombud äga god förtrogenhet med arbetsförhållandena på arbetsplatsen och vid indelning i skyddsområden ska hänsyn tas till arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena i övrigt.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetet bedrivs genom att ombudet inom sitt skyddsområde vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.