Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö men det är arbetsgivaren som har det övergripande arbetsmiljöansvaret.

Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Juridiska arbetsgivaren har ansvaret

Enligt arbetsmiljölagen ligger det övergripande arbetsmiljöansvaret på arbetsgivaren, dvs Vindelns kommun som juridisk person. För att kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar behöver arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter på olika personer i organisationen för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i praktiken.

Även om en person fördelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, övertar han eller hon inte arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar på den som är arbetsgivare i juridisk mening.

Om det skulle inträffa en arbetsolycka kan det däremot bli aktuellt att den som fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet blir straffad. För straff krävs att någon handlat med uppsåt eller oaktsamhet.

Domstolen avgör
Oaktsamheten ligger vanligtvis i att någon eller några personer underlåtit att vidta de åtgärder som kunnat hindra skadan. Vem som blir ansvarig kan aldrig bestämmas på förhand utan är en sak för domstolen att avgöra. Straffansvar måste alltid riktas mot fysiska personer. Det går inte att döma ut straff mot juridiska personer.

Böter och avgifter
På arbetsmiljöverkets hemsida kan du som chef läsa mer om böter, straff och sanktionsavgifter.