Arbetsgång och årshjul SAM

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger möjlighet att upptäcka risker innan något hänt, till skillnad mot att enbart genomföra åtgärder efter en sjukdom, ett tillbud eller en olycka. Med hjälp av systematiken går det att upptäcka mer av det som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper.

Kom igång

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, men alla på arbetsplatsen ska delta i det arbetet. Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att alla medarbetare också har ett ansvar genom att vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med tillhörande vägledning, om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 ger allmänna råd om hur samarbetet går till och hur en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås.

Årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete för tre nivåer i organisationen

Årshjulen beskriver återkommande aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på kommun-, förvaltnings- respektive arbetsplatsnivåer.

Undersök arbetsmiljön

Kartlägg arbetsmiljön! Checklistor används vid skyddsrond eller som hjälpmedel vid löpande systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistor i digital form finns i kommunens webbaserade processverktyg KIA.

Riskbedöm

Med undersökningarna som underlag går det att bedöma var det finns risker och vilka de är. Nästa steg är att bedöma om riskerna är allvarliga eller inte. För att göra en sådan bedömning kan det vara ett stöd att svara på följande frågor:

  • Hur sannolikt är det att ohälsa eller olycksfall i arbetet uppstår?
  • Hur svår är konsekvensen ifall det händer?

De risker som både har hög sannolikhet för att inträffa och kan leda till svåra konsekvenser, är allvarliga. Det är allvarliga risker som ska åtgärdas i första hand.

Åtgärda

Åtgärder kan rikta sig mot riskerna i arbetet genom att försöka ta bort dem eller genom att minska risken att arbetstagaren blir utsatt för dem. Normalt delas åtgärderna in i olika nivåer som är olika effektiva. I första hand ska själva riskkällan tas bort. Om det inte går, är det viktigt att minska riskerna så mycket det går. Ibland går det inte att få bort alla risker, och då behöver riskerna hanteras.

I samband med skyddsrond listas åtgärderna direkt i aktuell checklista i processverktyget KIA.

Kontrollera

Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behövs en ny undersökning och beslut om nya åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte är gjorda behöver man fundera på varför åtgärderna inte har blivit genomförda, vilka risker detta inneburit, samt uppdatera handlingsplanen. Även detta görs i KIA.