Införande av friskfaktorer

Vindelns kommuns mål är att vara en frisk och attraktiv arbetsplats. Forskning inom området visar att en välfungerande organisation med väl utvecklade organisatoriska friskfaktorer bidrar till en god arbetsmiljö och att den därmed är bättre rustad för att möta kommande utmaningar.

Utifrån den kunskap forskningen ger oss har vi i ledningen bestämt oss för att utveckla vårt sätt att arbeta främjande och förebyggande i våra verksamheter för att se hur friskfaktorerna påverkar vår verksamhet.

Start hösten 2020 i samarbete med resursteam

I det här arbetet har kommunledningen valt att samarbeta med Suntarbetslivs resursteam som under hösten 2020 kommer att hjälpa oss i arbetet med att komma igång och vi får en introduktion till ett strukturerat arbetssätt för att arbeta med förändringar i vardagen.

Socialförvaltningen är först ut

Samarbetet omfattar i ett första skede socialförvaltningens verksamhet. Arbetet inkluderar såväl ledning, enhetschefer, skyddsombud som HR på olika nivåer. Den första workshopen under ledning av Suntarbetslivs resursteam genomfördes den 18 augusti. Vi räknar med att den sista workshopen är klar i mitten av december.

Insatser utifrån vår organisations förutsättningar

Insatserna görs löpande på flera nivåer: organisations-, grupp- och individnivå. Successivt hittar vi våra strategier och relevanta beteendeförändringar som bidrar till att vi når våra mål.

Vi gör det utifrån vår organisations förutsättningar och vad som fungerar för oss – det ska vara tydligt vem som gör vad på olika nivåer. Vi får en samsyn och en gemensam bild om mål och medel och tillsammans formar vi en organisation som på lång sikt håller ihop och går i takt.

Fortsättning 2021

Efter årsskiftet fortsätter arbetet i kommunledningens regi med de organisatoriska friskfaktorerna utifrån den kunskap, insikter och de handlingsplaner som utformats under perioden vi haft stöd av Suntarbetslivs resursteam. Syftet är att strategin då successivt ska tillämpas inom hela kommunkoncernen.

Det här är Suntarbetslivs resursteam

Suntarbetslivs resursteam vänder sig till kommuner, regioner och Sobonaföretag som vill arbeta systematiskt för att få en låg och stabil sjukfrånvaro. Resursteamet ger stöd för förändring inom arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling och arbetar med organisatoriska friskfaktorer och beteendeförändring på individ- och organisationsnivå.

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Sobona i syfte att bidra till friska arbetsplatser.