Friskfaktorer

Att tidigt agera för att förebygga ohälsa är bra för verksamheten, även ekonomiskt. Flera studier visar att en genomtänkt strategi på organisationsnivå har stor betydelse för hur vi mår på jobbet.

Förutom friskvård och hälsosammare livsstil handlar hälsofrämjande till exempel om hur man organiserar arbetet så att ansvar och befogenheter följs åt, hur man formulerar mål och följer upp dem, och hur stora arbetsgrupperna är i förhållande till vad det är för verksamhet man arbetar med.

I filmen Fokusera på det friska presenterar Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet, de friskfaktorer som är ett resultat av hennes forskning.

Följande åtta friskfaktorer kännetecknar organisationer med låg sjukfrånvaro. Definition av och stöd för att jobba med respektive faktor kan läsa mer om via länkarna nedan.

  1. Rättvis och transparent organisation
  2. Kommunikation och återkoppling
  3. Prioritering av arbetsuppgifter
  4. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  5. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
  6. Delaktighet och påverkansmöjligheter
  7. Kompetensutveckling hela karriären
  8. Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro

Friskfaktorer i områden

Man kan även dela upp friskfaktorerna i respektive område arbetsuppgiften, arbetsgruppen och organisationen.

Arbetsuppgiftens friskfaktorer

Handlar om att vara delaktiga och ha eget ansvar, med möjlighet till omväxling och utveckling. Man vill känna att det man gör är meningsfullt och att ens kunskaper blir tillvaratagna.

Arbetsgruppens friskfaktorer

Startar med rak kommunikation inom gruppen. Man ska både kunna skratta ihop och vara allvarliga tillsammans. Alla ställer upp för varandra och hjälps åt i arbetet. En grundläggande gemenskap, en god sammanhållning och en genuin omtänksamhet.

Organisationens friskfaktorer

Utgår från ledarskapet. Lyhörda chefer som har förståelse för medarbetarnas arbetssituation, är närvarande i det dagliga arbetet, ger tydliga riktlinjer och delar ut ros och ris för utfört arbete. Man talar också om korta beslutsvägar.