Föreskrifter, regler och policy om arbetsmiljö

Lagar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS) anger lägsta godtagbara standard. Vindelns kommun eftersträvar högre standard än minimikraven för god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöföreskrifter (AFS)

Regeringen har beskrivit vilka mål Arbetsmiljöverket ska arbeta efter när det gäller föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna ska skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:04. Föreskrifterna finns som pdf-filer som du kan hämta hem gratis och du kan även beställa dem i tryckt format.

Minderårigas arbetsmiljö

När man ska anställa någon som är under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. I broschyren Så får barn och ungdomar arbeta lyfts några viktiga aspekter på de särskilda reglerna för arbetsgivaren. Mer detaljerad information finns i föreskriften Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3.

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du ladda ner alternativt beställa alla gällande regler. På webbplatsen kan du även hitta rapporter, informationsbroschyrer samt böcker som kan vara av intresse för arbetsmiljön.

Prenumerationer

För att hålla dig uppdaterad på aktuella arbetsmiljöregler är det möjligt att prenumerera på Arbetsmiljöverkets nyhetsbrev. Länk till annan webbplats.

Lagar med bäring på arbetsmiljö

Andra viktiga lagar med arbetsmiljöbäring finns på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.:

 • Arbetstidslagen
 • Förtroendemannalagen
 • Medbestämmandelagen
 • Lagen om anställningsskydd
 • Semesterlagen
 • Socialförsäkringsbalken
 • Lag om skydd mot olyckor
 • Diskrimineringslagen
 • Tobakslagen
 • Miljöbalken
 • Trafiksäkerhetslagstiftning
 • Kemikalielagstiftning
 • Elsäkerhetslagstiftning

Vindelns kommuns arbetsmiljöpolicy

Tillsammans med ledarskapspolicyn står arbetsmiljöpolicyn för grundläggande personalpolitiska värderingar i Vindelns kommun. Dessa värderingar kommer också till uttryck i samverkansavtalet med de fackliga organisationerna

God arbetsmiljö ska prägla Vindelns kommun i dess tjänster, i sättet att leda och organisera arbetet, i samverkan människor emellan, i utrustningar, lokaler och anläggningar.

Lagar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS) anger lägsta godtagbara standard. Vindelns kommun eftersträvar högre standard än minimikraven för god arbetsmiljö.

För information om vad som gäller i Vindelns kommun se kommunens Arbetsmiljöpolicy med tillhörande Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet.