Underrättelse till facket om tidsbegränsad anställning

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning är enligt LAS skyldig att snarast underrätta berörd arbetstagarorganisation om anställningsavtalet. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om anställningstiden är högst en månad.

Syftet med bestämmelsen om att underrätta facklig motpart är att ge arbetstagarorganisationen möjlighet att kontrollera att arbetsgivaren inte missbrukar rätten att tidsbegränsa anställningar. För tidsbegränsade anställningar som omfattar högst en månads anställning behöver underrättelseskyldigheten inte fullgöras. Detta regleras i LAS 28 §.

Gäller även vid förlängning

Förlängning av en tidsbegränsad anställning betraktas som ett beslut om nytt anställningsavtal. Underrättelseskyldigheten gäller därför vid varje förlängning som innebär fortsatt anställning i mer än en månad.

Underrättelsens innehåll

Enligt lagen ska underrättelsen som redovisar det enskilda anställningsavtalet ha följande innehåll:

  • Vem som har anställts
  • Hur länge anställningen ska pågå
  • Anställningsform (vikariat, ava, säsong, fyllda 67 år)
  • Vilket arbete anställningen gäller för
  • I Vindelns kommun uppfyller vi åtagandet genom att lämna en kopia av det skriftliga anställningsavtalet till den lokala fackliga organisationen.

Utebliven underrättelse

En arbetsgivare som inte fullgjort sin underrättelseskyldighet är skadeståndsansvarig gentemot den berörda arbetstagarorganisationen.