Konvertering till tillsvidareanställning

Enligt lagen om anställningsskydd (5 a § LAS), övergår (konverteras) allmän visstidsanställning (AVA) och vikariatsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning under vissa förutsättningar.

Konverteringen till en tillsvidareanställning sker när:

  • en medarbetare haft en eller flera allmänna visstidsanställningar och den sammanlagda anställningstiden överstiger 720 dagar (2 år) under de fem senaste kalenderåren, eller när
  • en medarbetare haft en eller flera vikariatsanställningar och den sammanlagda vikariatsanställningstiden överstiger 720 dagar (2 år) under de fem senaste kalenderåren, eller när
  • en medarbetare varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mera än 720 dagar (2 år) under en period då denne har haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Bestämmelsen i den tredje punkten ovan trädde i kraft den 1 maj 2016. Bara avtal om allmänna visstidsanställningar som ingåtts efter att bestämmelsen trädde i kraft påverkas. Däremot ska även anställningstid i allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar som ägt rum innan bestämmelsen trädde i kraft räknas med när man avgör om det finns en obruten kedja av sådana anställningar bakåt i tiden som kan innebära att konvertering ska ske.

Vikariat + AVA efter 3 år

Utöver ovanstående bestämmelse i 5 a § LAS om tidsbegränsad anställning gäller enligt kollektivavtalet (AB § 4) att om en arbetstagare har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 1 080 dagar (3 år) under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Samma anställningsvillkor

Respektive tillsvidareanställning enligt ovan omfattar samma anställningsvillkor som gällde dag 721 respektive 1081 i den tidsbegränsade anställningen.

Vad gäller för timavlönade?

Timavlönade ska konverteras till en tillsvidareanställning på den sysselsättningsgrad som arbetstagaren "kommer in på" den aktuella dagen konverteringen slår till. Utgångspunkten är att 40 tim./vecka är heltid. Kommer arbetstagaren in och arbetar 4 tim. erhålles en tillsvidareanställning på 50 %, om arbetet avser 8 tim. erhålles en tillsvidareanställning på 100 % etc.

Om sysselsättningsgraden varierat i stor utsträckning de sista 14 dagarna personen arbetat innan konverteringen är beskedet från SKL att ett medelvärde av detta ska bestämma vilken sysselsättningsgrad vederbörande ska konvertera in på.