Introduktion

Närmaste chef är ansvarig för att introduktion av en nyanställd medarbetare genomförs på ett bra sätt och att den nyanställda får ett gott bemötande.

En av förutsättningarna för att en nyrekrytering ska falla väl ut är att den nyanställda snabbt, effektivt och säkert introduceras till den nya arbetsplatsen och de nya arbetsuppgifterna.

Ansvaret för introduktion av nyanställda regleras också genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter som bland annat innebär att arbetsgivaren skall ha fastlagda rutiner för planering, ledning och uppföljning av introduktionerna på arbetsplatsen.

Presentera ny chef eller medarbetare

Inför att en ny medarbetare ska börja jobba hos oss skickar chef ut information och välkomnar den nya medarbetaren. Ett förberett formulär är framtaget för presentation av en ny medarbetare för personalgruppen och/eller organisationen via e-post. Här behöver den nyanställda bara fylla i aktuella uppgifter och infoga eventuell bild.

Introduktion av nya chefer

Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och tryggt. Omgivningen ska vara förberedd på att den nya chefen börjar. Därför ska information till berörda ges i god tid på ett tydligt, metodiskt och systematiskt sätt. Den nya chefen ska också snabbt och enkelt kunna inhämta information utan att behöva fråga runt.

Till dig som introducerar en ny chef

Introduktionen till ett nytt arbete är en investering för alla parter. Den ger en ny chef möjlighet att snabbt komma in i jobbet och tidigt få information om eventuella risker, om arbetsmiljö, regler och rutiner. En bra introduktion gör också att chefen snabbt blir en del av det sociala sammanhanget på arbetsplatsen, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för trivsel och delaktighet.

För arbetsgivaren är introduktionen ett sätt att säkra både att den nya chefen får den information och den kunskap som behövs för att utföra uppdraget men också för att känna sig hemma i organisationen och förstå sin del i helheten.

Inför introduktionen

För dig som rekryterar chefer finns ett stödmaterial framtaget, Introduktion för nya chefer Pdf, 583.7 kB., som underlättar och möjliggör en god chefsintroduktion.

  1. Planera introduktionen i god tid
  2. Avsätt tid inför introduktionen
  3. Gör ett individuellt program, se checklista Planering av introduktion
  4. Boka in berörda personer – fadder till exempel
  5. Följ checklistan och bocka av
  6. Boka besök till respektive avdelning inom kommunen
  7. Boka Vindelns kommun introduktion
  8. Uppföljning en gång per vecka under första månaden
  9. Genomför uppföljningssamtalet efter 3-6 månader
  10. Uppföljning en gång per månad under första året

Utvärdering av chefsintroduktionen

Genom att du som nyanställd chef besvarar några frågor om hur du upplevde din introduktion bidrar du till att vi som arbetsgivare kan göra ständiga förbättringar inför framtida introduktioner. Du skattar din upplevelse av vart och ett av introduktionens samtliga steg. Utvärderingen görs 6-12 månader efter anställningens första dag.