Underrättelse till facket om tidsbegränsad anställning

När arbetsgivaren träffar ett tidsbegränas anställningsavtal ska vi underrätta berörd arbetstagarorganisation. Det gäller dock inte om anställningstiden är högst en månad.

Gäller även vid förlängning

Förlängning av en tidsbegränsad anställning betraktas som ett beslut om nytt anställningsavtal. Underrättelseskyldigheten gäller därför vid varje förlängning som innebär fortsatt anställning i mer än en månad.

Underrättelsens innehåll

Underrättelsen som redovisar det enskilda anställningsavtalet ska ha följande innehåll:

  • Vem som har anställts
  • Hur länge anställningen ska pågå
  • Anställningsform (vikariat, SÄV, säsong, fyllda 67 år)
  • Vilket arbete anställningen gäller för

I Vindelns kommun uppfyller vi åtagandet genom att lämna en kopia av det skriftliga anställningsavtalet till den lokala fackliga organisationen.

Utebliven underrättelse

En arbetsgivare som inte fullgjort sin underrättelseskyldighet är skadeståndsansvarig gentemot den berörda arbetstagarorganisationen.