Tidsbegränsad anställning enligt skollagen

Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare eller förskolelärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisning. Om det inte finns någon att tillgå som har legitimation och är behörig eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen får en annan lärare eller förskolelärare bedriva undervisning.

Lämplig för uppdraget

En obehörig lärare eller förskolelärare ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Anställningstid

Anställningen får pågå under högst ett år i taget. Arbetsgivaren ska först ta ställning till om personen ska bedriva undervisning under längre tid än sex månader.

Skollagens reglering

En lärare som inte har legitimation får inte anställas tillsvidare i skolväsendet. Det gäller dock inte om läraren skall undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning.

Det krävs också att det saknas sökande som har legitimation. För anställning krävs att den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller kursen och att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.

En obehörig lärare eller förskollärare kan anställas på en tidsbegränsad anställning för ett år i sänder med stöd av regeln i 2 kap. 21 § skollagen. I anställningsavtalet skall då framgå att det är fråga om entidsbegränsad anställning i enlighet med skollagen.

Det särskilda behörighetskravet som följer av skollagen och det faktum att det finns en möjlighet att anställa på tidsbegränsad anställning enligt lagen får vissa konsekvenser vid hanteringen av tillgodoräknande av anställningstid som normalt kan ske vid anställning enligt LAS.

Konvertering av SÄV och vikariat

Konverteringsreglerna i LAS och AB har några undantag. Som framgår av ett PM till cirkulär 2006:13 utgivet av Sveriges Kommuner och Regioner, finns följande tolkning av reglerna om konvertering på lärarområdet.

Bestämmelsen gäller i princip inom lärarområdet men följande måste beaktas. Skollagen med dess behörighetskrav för att bli tillsvidareanställd som lärare eller förskollärare i skolväsendet tar över LAS. Det betyder att exempelvis en obehörig lärare inte kan åberopa bestämmelsen i 5 a § LAS som grund för att bli tillsvidareanställd lärare trots att hon eller han uppfyller villkoren för konvertering.

Dock får den obehöriga läraren tillgodoräkna sig anställningstiden i en senare anställning som inte är förenad med samma krav på behörighet för att uppnå villkoren för konvertering. Detta gäller dock inte för tidsbegränsad anställning enligt skollagen då grunden för anställningen inte är ett s.k. egentligt vikariat utan en tidsbegränsad anställning enligt skollagen. Oavsett grunden för den tidsbegränsade anställningen får arbetstagaren givetvis tillgodoräkna sig anställningstiden hos arbetsgivaren vid exempelvis uppsägning på grund av arbetsbrist.

En behörig lärare konverteras när medarbetaren uppfyller villkoren för konvertering enligt LAS och AB.

Vad gäller kring företrädesrätt till återanställning?

Anställning som obehörig lärare eller förskolelärare ger inte företrädesrätt till återanställning. Detta gäller dock endast för de befattningar där det särskilda behörighetskravet enligt skollagen gäller. Om medarbetaren senare har en anställning där det inte finns detta behörighetskrav, så får den vid en arbetsbristuppsägning tillgodoräkna sig anställningstiden även under den tidigare anställningen som obehörig lärare.

Exempel

Nina har haft ett tidsbegränsat arbete som lärare i åk 4 utan att hon har behörighet (anställd enligt skollagen) under ett två års tid. Nina trivdes och söker därför ett vikariat som skolvaktmästare och får detta vikariat som sträcker sig över ett år. När vikariatet upphör får Nina tillgodoräkna sig all anställningstid (tre år). Nina får alltså tillgodoräkna sig anställningstiden och har därmed företrädesrätt till fortsatt arbete som vaktmästare eller andra lediga befattningar enligt AB/LAS för vilka behörighetskrav saknas och hon i övrigt har tillräckliga kvalifikationer för.

Exempel

Christian har en visstidsanställning som obehörig lärare i årskurs 6 fr.o.m. den 1 juli 2008. I oktober får han sin lärarexamen för åk 4-9. Christian kan nu tillgodoräkna sig anställningstid fr.o.m. den 1 juli 2008.

Beräkning av anställningstid vid turordning enligt 22 § LAS

En obehörig lärare som senare får en tillsvidareanställning enligt AB eller LAS (där det inte finns något särskilt behörighetskrav), får i den anställningen tillgodoräkna sig anställningstid som obehörig lärare.

Exempel

Peder arbetar som obehörig lärare enligt skollagen under sammanlagt ett år i kommunen. När vårterminen är slut söker han annat arbete och får en tillsvidareanställning som skolmåltidsbiträde i samma kommun. Efter tre år råder arbetsbrist inom skolmåltidsverksamheten och turordning sker. Peders sammanlagda anställningstid blir då fyra år och inkluderar även det året som Peder haft anställning som obehörig lärare