Konvertering till tillsvidareanställning

Tidsbegränsade anställningar övergår automatiskt till tillsvidareanställningar om vissa villkor är uppfyllda. Detta regleras både i LAS §4 och i AB. Detta är viktigt att känna till när du tecknar anställningsavtal som inte är tillsvidare.

Konverteringstid SÄV

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning sker när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader

  • under en femårsperiod eller
  • under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra (med det menas anställningar som påbörjats inom 6 månader från den föregående anställningens slutdatum).

Konverteringstid vikariat

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än 18 månader (548 anställningsdagar).

Projektanställning

Projektanställningar regleras i AB, där det framgår att det behöver finnas en tydlig avgränsning i tid samt extern finansiering och/eller finansiering genom avskilda budgetmedel hos arbetsgivaren.

En projektanställning kan pågå i upp till 4 år. En ny projektanställning kan ingås tidigast 365 dagar efter att en tidigare projektanställning har avslutats. En projektanställning övergår inte till en tillsvidareanställning. Men om en medarbetare har haft en projektanställning och sen sedan får en SÄV eller ett vikariat, får även tiden i projektanställningen räknas som konverteringstid för tillsvidareanställning.

Samma anställningsvillkor

När en medarbetare konverterar in gör den det på de anställningsvillkor som gäller för dagen för inkonvertering.

Vad gäller för timavlönade?

Timavlönade ska konverteras till en tillsvidareanställning på den sysselsättningsgrad som arbetstagaren "kommer in på" den aktuella dagen konverteringen slår till. Utgångspunkten är att 40 timmar/vecka är heltid. Kommer arbetstagaren in och arbetar 4 timmar får den en tillsvidareanställning på 50 %, om arbetet avser 8 timmar får den en tillsvidareanställning på 100 % etc.

Om sysselsättningsgraden varierat i stor utsträckning de sista 14 dagarna personen arbetat innan konverteringen är beskedet från SKL att ett medelvärde av detta ska bestämma vilken sysselsättningsgrad som medarbetaren ska konvertera in på.

Avstå rätten till tillsvidareanställning

En medarbetare kan välja att avstå sin rätt till tillsvidareanställning. Det görs under perioder om högst 6 månader. Blanketten nedan fylls i av medarbetaren och lämnas till HR-avdelningen.