Anställningsavtal och anställningsformer

Att anställa nya medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat dessutom måste betraktas som en långsiktig och omfattande investering.

Anställningsavtalet - så här gör du som chef

Vid anställnings ingående upprättas ett avtal mellan parterna som beskriver de villkor man kommit överens om. Det gäller även vid tillfälliga placeringar, kryssa då för "Ändring av pågående anställning".

  1. Första åtgärden i samband med nyanställning är att beställa ett användar-id hos vår IT-avdelning enligt gällande rutin.
  2. Därefter fyller du i formuläret anställningsunderlag som går till Lönesupport i Umeå (personnumret anges med fyra siffror i årtalet åååå-mm-dd-xxxx). I fältet för ”Övriga uppgifter” anger du det användar-id du fått från IT. Om den anställde inte ska ha rätt till övertidskompensation, så anges även det i detta fält.
  3. När avtalet finns upplagt i Visma görs en pappersutskrift. Kontrollera innehållet i avtalet inklusive den text som beskriver arbetsinnehållet översiktligt. Om texten verkar fel kontaktas Lönesupport för ändring.
  4. Avtalet undertecknas av såväl arbetsgivare som den anställde i varsina två original.
  5. Vid ingående av avtal om tidsbegränsad anställning ska, i enlighet med LAS § 28, en kopia skickas till berörd facklig organisation för kännedom. Detta gäller dock inte i det fall anställningstiden är kortare än en månad.

Anställningsformerna

Huvudregeln för alla anställningar är att den gäller tillsvidare. Det finns dock ett antal undantag som vi kan och bör använda oss av beroende på förutsättningarna vid anställningen.

Tänk på att om inget annat är överenskommet gäller automatiskt huvudregeln att anställningen gäller tillsvidare.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, eller fast anställning som vi ofta säger, är en anställningsform som gäller tillsvidare, precis som det låter. Detta innebär att den inte är tidsbestämd på förhand och har inte arbetsgivaren och medarbetaren kommit överens om annat så är det den här anställningsformen som gäller för anställningen.

Provanställning

Vi kan starta våra anställningar med en provanställning (maximalt i sex månader), det vill säga de anställningar som vi avser ska övergå i en tillsvidareanställning. Den syftar till att vi och medarbetaren får en möjlighet att känna efter om anställningen känns bra för båda parter.

Den här anställningsformen övergår per automatik till en tillsvidareanställning om vare sig arbetsgivaren eller medarbetaren väljer att säga upp anställningen innan prövotiden är slut.

Särskild visstidsanställning

Ibland behöver vi anställa medarbetare på en i förhand bestämd tidsperiod. Det kan bero på att vi har extra mycket att göra, eller att det finns vissa projekt som innebär att vi behöver ta in speciell kompetens. I de flesta fall är det inte möjligt att säga upp en särskild visstidsanställning i förväg om inte det är avtalat från början.

Vikariat

Att vara anställd på ett vikariat innebär att ersätta en medarbetare som av något skäl är ledig från anställningen. Hos oss är det vanligtvis föräldraledighet, studieledighet eller sjukfrånvaro som är grunden för vikariat.

Vikariatet är tidsbestämt i förväg men det kan också vara så att anställningen kan komma att förlängas eller upphöra i förväg beroende av den ordinarie medarbetarens val.

För arbetstagare som har fyllt 67 år

För de arbetstagare som fyllt 67 år finns en särskild anställningsform, så kallad pensionärsanställning. Anställningsformen omfattar alla som fyllt 67 år, inte bara de som eventuellt har varit anställda hos oss tidigare. Pensionärsanställningen upphör utan uppsägning vid utgången av den avtalade anställningstiden

Säsongsanställning

En arbetsgivare som bedriver verksamhet som innebär att vissa arbetsinsatser bara kan utföras vissa delar av året (vilket till exempel kan vara fallet inom parkförvaltning och turistnäring) kan tillämpa säsongsanställningar.

Ett avtal om säsongsanställning ska normalt träffas för varje säsong för sig. En säsongsanställning upphör utan uppsägning vid den avtalade anställningstidens utgång.

Tidsbegränsad anställning enligt skollagen

En obehörig lärare eller förskollärare kan anställas på en tidsbegränsad anställning för ett år i sänder med stöd av regeln i 2 kap. 21 § skollagen. I anställningsavtalet ska då framgå att det är fråga om en tidsbegränsad anställning i enlighet med skollagen.