Krishjälp från POSOM

Förkortningen står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Gruppen är en frivilligorganisation och utgör en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser.

POSOM:s uppdrag

  • Stöd till enskilda drabbade och familjer
  • Hjälpa personer vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället
  • Vid behov följa upp dem som drabbats och ge stöd även efter ett akut skede

Aktivering

Det finns en styrgrupp och en stödgrupp. Styrgruppen beslutar när en händelse medför att POSOM-gruppen ska aktiveras. Stödgruppen är de personer som erbjuder emotionell första hjälpen i samband med en händelse.

POSOM aktiveras genom att Polisen, Räddningstjänsten eller någon ur POSOM:s styrgrupp anser att en händelse kräver en POSOM-insats.