Kommunens krisberedskap

Vindelns kommun arbetar för att kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo och verka i. Genom god planering och beredskap ska kommunen förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid kriser och extraordinära händelser.

Vad är en kris?

Ordet kris kan ha flera betydelser. I det här sammanhanget menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. Den hotar ofta våra grundläggande funktioner och värden som till exempel el- eller vattenförsörjningen. Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser för att hantera och begränsa konsekvenserna.

Vårt samhälle är sårbart

Vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas och förändras. Denna utveckling medför också risker som kan göra samhället mer sårbart och öka risken för störningar. Vi blir allt mer beroende av el, värme, IT och telefoni. Dessa olika system är i sin tur beroende av varandra för att fungera.

Händelser som översvämningar, snöoväder och stormar riskerar att medföra störningar på el- och vattenförsörjning, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Detta ställer krav på att kommunen har planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Det är bra att vara förberedd

För att öka kommunens beredskap och krisberedskapsförmåga arbetar vi förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, utbildningar och övningar.

Ansvar vid en kris

Regeringen har det geografiska områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala områdesansvaret.

Kommunens krisorganisation

Kommuner har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå vilket innebär att kommunen ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och efter en kris. Det ligger på kommunens ansvar att också samordna information till allmänheten under sådana händelser.

Schema för krisorganisationen som beskrivs i texten.

Krisledningsplan

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för krisberedskapsarbetet i Vindelns kommun. Det finns en krisledningsplan i syfte att säkra att kommunen har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris.

Planen beskriver hur krisledningen aktiveras, organiserar sig, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris.

Varje verksamhet ansvarar för att det finns egna krisplaner för hantering av en kris.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av kommundirektören, chefer för de olika verksamheterna och eventuellt de kommunala bolagen. Krisledningsgruppens uppgift är att leda det operativa arbetet under krisen och samverka med andra aktörer.

Till sin hjälp har krisledningsgruppen olika stödfunktioner som jobbar med att ta fram och förbereda lägesbilder, information och beslutsunderlag med mera.

Krisledningsnämnd

När krisen kräver snabbare politiska prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen kan hantera kan krisledningsnämnden träda i kraft. Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd och kan vid en stor kris besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från andra nämnder.

Kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare beslutar om krisledningsnämnden ska träda i kraft.


Krisledningsnämndens uppdrag är att:

  • Företräda kommunens politiska ledning
  • Besluta om mer omfattande prioriteringar
  • Besluta om mer principiella frågor
  • Besluta om ekonomiskt stöd