Försörjningsstöd

Socialnämnden kan bevilja ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, till de kommunmedborgare som behöver det. Ekonomiskt bistånd beviljas i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och kommunala riktlinjer.

Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga försörjningssvårigheter. När du ansöker om försörjningsstöd gör socialtjänsten en individuell prövning av behoven och vilka möjligheter som finns att tillgodose dem. Förutsättningen för att få försörjningsstöd är att du inte kan försörja dig själv eller få dina behov tillgodosedda på något annat sätt.

Försörjningsstöd är ett bidrag med villkor

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv försöka bidra till din försörjning. Det betyder att du måste utnyttja alla de möjligheter som står till buds innan du kan ha rätt till försörjningsstöd.

Använd i första hand andra bidrag och tillgångar

Detta innebär att du i första hand ska använda dig av de ersättningar som du kan få av samhällets andra bidragssystem, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, pension, sjukpenning med mera. Principen är även att du inte har rätt till försörjningsstöd om du har pengar på banken eller har andra tillgångar som lätt kan säljas.

Stå till arbetsmarknadens förfogande

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du även stå till arbetsmarknadens förfogande och acceptera anvisat arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande till följd av sjukdom måste detta vara styrkt av läkarintyg.


När du behöver ansöka om försörjningsstöd

När du har ekonomiska problem och inte vet hur du ska klara din försörjning kan du vända dig till en socialsekreterare. Den hjälp du får ska garantera dig en skälig levnadsnivå och utformas på ett sådant sätt att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Boka tid med socialsekreterare

Ring via växeln så kopplar de dig till en handläggare försörjningsstöd: 0933-140 00. För personlig träff med handläggare krävs tidsbokning. Detta görs lämpligen via telefon under telefontid eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontana besök.

Socialsekreterare Julia Conradsson, telefontid måndag till fredag klockan 09:30-10:30
Socialsekreterare Kajsa Neverland, telefontid tisdag och torsdag klockan 09:30-10:30

 

Det kan ta upp till två veckor innan du får tid för ett första besök. Under tiden får du en ansökningsblankett och information om försörjningsstöd hemskickad till dig. Du kan också ladda ner ansökningsblanketten via kommunens hemsida. Vid första besöket gör socialsekreteraren tillsammans med dig en utredning av din ekonomi.

Om det framkommer att det inte finns något annat sätt för dig att klara din försörjning, kan du ha rätt att få försörjningsstöd. Alla uppgifter som kommer fram under utredningen dokumenteras och är sekretessbelagda. Handläggningstiden vid ansökan är i genomsnitt 7-10 arbetsdagar.

Länkar till ansökan finns längst ner på sidan.

Om du inte är nöjd med det beslut du fått

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga inom tre veckor från och med att du mottagit beslutet och få det överprövat av Förvaltningsrätten.

Tänk över detta innan du söker försörjningsstöd

 • Har du sökt de generella förmånerna du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållstöd med mera?
 • Har du sparade pengar?
 • Har du någon tillgång som kan säljas, exempelvis bil?
 • Står du till arbetsmarknadens förfogande? Tar du de jobb eller arbetsmarknadsåtgärder som du erbjuds?
 • Kan du söka en billigare bostad?
 • Du kanske behöver delta i SFI (svenska för invandrare)
 • Föräldrar har försörjningsplikt. De är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller arton år eller går ut gymnasiet.

Vid första besöket ska du ha med dig

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Legitimation vid nyansökan/besök.
 • Hyresavi och hyreskontrakt.
 • Samtliga inkomstbesked för de senaste tre månaderna. Gäller även bidrag.
 • Utbetalningsavier för pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd/underhållsbidrag, bostadsbidrag/bostadstillägg, skatteåterbäring och studiestöd, besked om arbetslöshetsersättning
 • Senaste deklarationen från skattemyndigheten
 • Uppgifter om andra kapitaltillgångar som kan säljas
 • Ekonomisk översikt från bank samt tillfälligt kontoutdrag från bank för de senaste tre månaderna
 • Individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös.
 • Läkarintyg om du är sjukskriven.
 • Registreringsbevis/avregistreringsbevis av företag (gäller dig som är egen företagare).
 • Påskriven checklista - information om försörjningsstöd.
 • Om arbetssökande – lista över sökta arbeten.

Beräkning av försörjningsstöd

Du kan själv göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivå på försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte. Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut påverkas av annat än ekonomiska faktorer.Länk till provberäkning finns längst ner på sidan.