Lagar, sekretess och överklagan

De lagar som reglerar socialtjänstens verksamhet är främst socialtjänstlagen, lagen om stöd och service (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Om du är missnöjd med det beslut du fått från socialtjänsten har du rätt att överklaga beslutet.

Lagar som reglerar socialtjänstens verksamhet

Socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen (SoL) beskrivs socialtjänstens mål och lagen beskriver även kommunernas ansvar.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag och ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder. Lagen gäller exempelvis för personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder och för personer med autism. De rättigheter LSS ger är bland annat personlig assistans, rådgivning och ledsagarservice.

Hälso- och sjukvårdslagen

HSL (hälso- och sjukvårdslagen) innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Bland annat innehåller HSL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör regionernas och kommunernas ansvar.

Sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar socialförvaltningens verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och reglerar även hanteringen och utlämnandet av offentliga handlingar. Alla som jobbar inom socialförvaltningen måste följa de bestämmelser som finns kring sekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Socialtjänstens sekretess regleras i Sekretesslagen (SekrL).

Detta innebär att man som anställd, uppdragstagare eller politiker noga måste överväga till vem och i vilket sammanhang man lämna uppgifter till andra, såväl muntliga som skriftliga, om saker man fått kunskap om i sitt arbete. Detta kallas sekretessprövning.

Att överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med det beslut du fått från socialtjänsten har du rätt att överklaga beslutet. En överklagan ska vara skriftlig och ha kommit till socialtjänsten inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Du kan få hjälp av din handläggare att överklaga beslutet.

I överklagan är det viktigt att detta finns med

  • Vem du är
  • Vilket beslut du är missnöjd med
  • Vem som fattat beslutet
  • Varför du tycker beslutet ska ändras
  • Hur du skulle vilja ha det istället

Överklagan skickar du till:

Din handläggare på Vindelns kommun, Sociala sektorn, 922 81 Vindeln

Vad händer sedan?

Efter att din överklagan inkommit prövas ditt beslut på nytt. Om Kommunstyrelsen inte finner skäl att ändra beslutet översänds det vidare till Förvaltningsrätten för högre prövning.

Tips när du skriver din överklagan

Fatta dig kort och försök få med det som inte kommit fram tidigare. Använd gärna denna mall när du skriver brevet:

Mall för överklagan

Härmed vill jag...(namn) överklaga beslutet som togs av...(handläggare) på socialtjänsten den ...(datum).

Jag är missnöjd med beslutet och tycker inte att hänsyn tagits till ...(exempelvis utgifter, situation med mera).

Jag vill även lägga till information som jag glömt tala om när jag besökte socialtjänsten. Det är att ...

Underteckna med din underskrift och datum.

Är du missnöjd med bemötandet?

Om det är socialtjänstens bemötande du är missnöjd med kan du antingen vända dig till din handläggare eller dennes chef som du når via kommunens växel.