Hälso- och sjukvård

Vindelns kommun ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende (SÄBO), funktionsomsorg (FO) samt för de personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

  • Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Hjälpmedel i hemmet för alla över 18 år

Särskilt boende och funktionsomsorg

Den som flyttar in på något av våra boenden blir automatiskt inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. Varje avdelning har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, som också är den som säkerställer att du får den medicinska behandling du behöver.

Finns behov av rehabilitering och/eller habilitering finns arbetsterapeut och sjukgymnast tillgänglig för alla avdelningar.

Kostnaden för den kommunala hälso- och sjukvården ingår i hyran. Det som tillkommer är kostnad för läkemedel och eventuella besök hos Region Västerbottens mottagningar.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för personer som är över 18 år och som av någon anledning behöver hälso- och sjukvård i hemmet.


Vem får hemsjukvård?

Det är läkaren på hälsocentralen som bedömer om det finns behov av hemsjukvård. Kontakta din hälsocentral för sådan bedömning.

Inför inskrivning i hemsjukvård

Man kan bli inskriven i hemsjukvården för olika saker, till exempel:

  • Hjälp med läkemedel
  • Såromläggning
  • Inkontinens

Inför inskrivning i hemsjukvården har du ett planeringsmöte med representant för hälsocentralen och hemsjukvården där man går igenom vad du ska få för hjälp i hemmet och vad du fortfarande ska vända dig till hälsocentralen för.

Efter inskrivning i hemsjukvården

Sjuksköterskorna i hemsjukvården samarbetar med hemtjänsten. Oftast är det hemtjänsten som praktiskt utför uppdraget men med stöd av sjuksköterskorna.

Du kan alltid ringa hemsjukvården om du har frågor och funderingar.

Utskrivning

Om det inte längre anses finnas något behov för dig att vara inskriven i hemsjukvården kommer hemsjukvården att kalla till ett nytt möte med dig och hälsocentralen.

Hembesök

Ibland kan det behövas enstaka hembesök, till exempel för provtagning, såromläggning, hjälp med injektioner. Kontakta din hälsocentral för att få hjälp med det.

Dosdispenserade läkemedel

Du som blir inskriven i kommunens hälso- och sjukvård för hjälp med läkemedelshanteringen kommer att få börja med dosdispenserade läkemedel.

I undantagsfall kommer patientansvarig läkare att ordinera dosettdelning.

Kvalitetsregister

I Vindelns kommun arbetar vi med tre nationella register för att öka patientsäkerheten och utveckla vård och omsorg. För detta krävs samtycke. Vill du inte lämna samtycke till detta kommer det inte att påverka den vård och omsorg du får av kommunen.

BPSD-registret

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Ett verktyg för att skatta BPSD-problematik, ordinera omvårdnadsåtgärder och följa upp dessa.

Senior Alert

Nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.

Palliativregistret

Nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit.

Frågor, synpunkter och klagomål

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du eller din närstående fick vård. De är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål.

De ska svara på dina klagomål och förklara vad som hänt och om det behöver vidtas åtgärder för att det inte ska hända igen.

Du kan börja med att kontakta den vårdpersonal som behandlade dig eller chefen för enheten. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet. Du kan även kontakta medicinskt ansvarig.