Rehabilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller i ordinärt boende när utredning eller åtgärd inte kan göras på hälsocentral utan behöver ske i hemmet. Ansvaret omfattar dig som är 18 år och äldre.

Vänd dig i första hand till din hälsocentral vid nytillkomna problem med hälsan eller för kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Om hälsocentralen bedömer att ett hembesök är nödvändigt övergår ansvaret till kommunen. Ett första besök gör ofta arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans.

Kontakta kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast, nås lättast kl 08.00 -10.00.

Arbetsterapeut

0933-142 23
0933-140 90
0933-142 65

Fysioterapeut/Sjukgymnast

0933-142 62
0933-142 33

Chef HSL

0933-141 53

Hur arbetar vi?

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med personens förmåga att utföra, eller vara delaktig i, meningsfulla aktiviteter, att personer får en fungerande vardag trots sin funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att kunna klä sig, förflytta sig eller sköta sina vardagliga sysslor i hemmet. Vi utreder vilka faktorer som påverkar - i omgivningen, hos personen (kroppsfunktioner, vilja, vanor mm) och i aktiviteten.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan till exempel vara;

Rådgivning och stöd kring att hantera sin vardag, tex dagsplanering och organisering av hemmiljön
Träning i att utföra det som är svårt, på vanligt sätt eller genom att anpassa tillvägagångssätt.
Förskrivning av hjälpmedel eller förändringar i hemmiljön

Fysioterapeut / Sjukgymnast

Fysioterapeuter/sjukgymnast arbetar med rörelseförmåga, rörelsebeteende och hur det påverkar hälsan. Vi utreder vilka bakomliggande kroppsfunktioner som är ett hinder för detta, till exempel ledrörlighet, muskeltonus, stå- eller sittbalans, gångförmåga, smärta eller aktivitetsnivå.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan till exemåel vara individuellt utformande träningsprogram för att bibehålla/förbättra förmågor.

Fysioterapeuter förskriver till exempel stå- eller gånghjälpmedel, andra förflyttningshjälpmedel eller träningshjälpmedel. Vi samarbetar med arbetsterapeut kring exempelvis sittande och förflyttning.

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning till följd av exempelvis skada, sjukdom eller åldersbetingande orsaker, kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. I vissa fall är funktionsnedsättningen tillfällig, i andra fall under en lång tid eller en hel livslängd.

Har du behov av hjälpmedel som kräver utprovning i hemmet eller bostadsanpassning kan du kontakta kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter/sjukgymnaster. Om du behöver hjälpmedel som inte kräver hembesök ska du ta kontakt med din hälsocentral t.ex. utomhusrollator, tyngdtäcke, ortoser, kognitiva hjälpmedel m.m.

Vi gör alltid en bedömning av behov och följer Region Västerbottens riktlinjer vid hjälpmedelsförskrivning. Vi har ett visst sortiment att utgå ifrån.

Ett hjälpmedel är personligt och får inte överlåtas till annan person. Du har under lånetiden ett ansvar för att sköta hjälpmedlet och meddela om något behöver åtgärdas. Du ska återlämna dem när du inte längre har behov av dem eller flyttar från kommunen.

Avgifter
Vi tar ut en engångsavgift för förskrivning av andra rollatorn på 300 kr.
Dessa hjälpmedel har en årlig avgift som Sociala utskottet har beslutat:

 • Transportrullstol 300 kronor
 • Arbetsstol 500 kronor
 • El-rullstol 1 000 kronor
 • Motomedcykel 1 000 kronor

  Avgifterna kan komma att ändras.

Egenansvar

Hjälpmedel som enbart ska användas i fritidsaktiviteter kan inte förskrivas, till fritidsaktiviteter räknas bl.a. fritidshus, trädgårdsarbete, utflykter, musik, sport och motion. För att vistas i fritidshus på ett säkert sätt behöver du därför ta med dig dina hjälpmedel hemifrån eller lösa det på annat sätt.

Vissa hjälpmedel måste du köpa själv, till exempel:

 • Matlagningshjälpmedel
 • Bestick och muggar
 • Sax
 • Griptång och strumppådragare
 • Enkel duschpall
 • Stödkäpp
 • Kryckor
 • Förhöjningsdyna
 • TENS
 • Förhöjningsklossar
 • Madrass


Hjälpmedel finns att köpa via hjälpmedelsbutiker på nätet, apotek eller via Region Västerbottens hjälpmedelsbutik som finns på NUS.

Ute i handeln finns även många smarta lösningar, bland annat lampor som tänds automatiskt, nattlampor, och dörrlarm som exempel. Dessa finns att köpa i butiker som säljer saker till hemmet.
Synhjälpmedel Länk till annan webbplats.

Hörselhjälpmedel Länk till annan webbplats.

Hjälpmedelsbutiken, NUS Länk till annan webbplats.

Reparation

Om ditt hjälpmedel inte fungerar som det ska, ta kontakt med din förskrivare. Byte av däck eller slang på till exempel rullstol behöver du som är 20 år eller äldre betala för. Pumpning av däck är eget ansvar.

Försvunnet/skadat hjälpmedel

Kontakta alltid den som förskrivit hjälpmedlet om du tappar bort det eller det blir stulet. Om hjälpmedlet blir stulet ska du också göra en polisanmälan. Skadas hjälpmedlet vid transport anmäler du det till aktuellt transportbolag. Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas av onormal förslitning eller om du förlorar hjälpmedlet på grund av oaktsamhet.

Försäkringar

Du rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd då du kan bli skyldig att ersätta kostnader som uppstår vid skadegörelse på hjälpmedlet, vid oaktsamhet, onormalt slitage eller om hjälpmedlet tappas bort. Kontakta också ditt försäkringsbolag för att vara säker på att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel om det blir en skada på annan person eller egendom

Flytt

Vissa hjälpmedel får inte tas med vid flytt till annan kommun eller region. Kontakta alltid den som förskrivit hjälpmedlet i så god tid som möjligt om du planerar att flytta.

På tillfälligt besök:

Om du är på tillfälligt besök i länet så finns möjlighet att hyra rullstol under din vistelse. Detta sker via Hjälpmedel Västerbotten,

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedel som ska återlämnas ska vara rengjorda. Ej återlämnade hjälpmedel faktureras.

Kontakta någon av kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter/sjukgymnaster för att komma överens om hur återlämningen av hjälpmedlet bäst kan ske .

Märk upp vem som haft hjälpmedlen.

Förebygga fallolyckor

Fallolyckor bland äldre personer är vanligt, enligt statistik från Socialstyrelsen är 7 av 10 som ramlar över 65 år. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Vindelns kommun har ett fallförebyggande projekt där vi erbjuder gratis hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Vi ser tillsammans med dig över din hemmiljö och samtalar kring riskfaktorer som kan bidra till fallolyckor och vad du kan göra för att förebygga dessa.

Om du önskar ett fallförebyggande hembesök, ta kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast via våra telefonnummer ovan.

Vi kan också erbjuda föreläsningar om fysisk aktivitet och förebyggande av fallolyckor för t.ex. pensionärsföreningar och andra som är intresserade.

Tips för att förebygga fallolyckor

Här finns material där du kan läsa mer om vad du kan göra för att förebygga fallolyckor.

Säkerhet i duschen Pdf, 524.4 kB.

Förslag på åtgärder för att förebygga fallolyckor Pdf, 302.9 kB.

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens informationsmaterial för att förhindra fallolyckor Länk till annan webbplats.

Förhindra fallolyckor hos äldre Länk till annan webbplats.

Tips och guiden för att fallsäkra ditt hem

Så här tar du dig upp från golvet om du har ramlat Länk till annan webbplats.

Övningar

Här hittar du träningsprogram från Socialstyrelsen som är bra för att förebygga fallolyckor Länk till annan webbplats.

Bostadsanpassning

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen om du på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad för att kunna utföra dina dagliga aktiviteter på ett säkert sätt. Detta kan t.ex. vara att ta bort trösklar, ta bort badkar, installera spisvakt, installera ramp vid entré, bredda dörröppningar, installera automatisk dörröppnare eller specialhissar.

För att ansöka om bostadsanpassning behöver du ett intyg från en arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Kostnad för intyg är 450 kr.

Här hittar du mer info och ansökningsblanketter

Trygg hemgång

Vi samarbetar med biståndshandläggare, sjuksköterskor och hemtjänst för att hemgång till ordinärt boende från sjukhus ska ske så tryggt som möjligt.