Hjälp i hemmet och vardagen

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ansöka om kommunens insatser för att hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Allt stöd beviljas utifrån ditt eget behov och din förmåga, och kan till exempel vara:

 • Personlig omvårdnad
 • Service, såsom städ, tvätt och inköp
 • Hemvårdsbidrag
 • Dagverksamhet
 • Trygghetslarm

Ansökan

Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Bedömning av hjälpbehov utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig. Genom personligt samtal och ibland hembesök får handläggaren insyn i din situation.

Alla som ansöker om bistånd har olika intressen, behov och önskemål. Därför ser biståndsbesluten olika ut och innehåller olika insatser.

Vad händer sen?

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut som du får meddelat till dig. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

För mera information

För mera information kontakta biståndshandläggare som har telefontid måndag-torsdag, kl.08.00-09.00. Du når dem genom växeln: 0933-140 00.

För personlig träff med handläggare krävs tidsbokning. Detta görs via telefon under telefontid. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök.

Boendestöd

Syftet med boendestöd i ordinärt boende är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna behålla sitt boende och vid behov få stöd att bryta isolering, få struktur i vardagen och öka den enskildes självständighet och livskvalitet.

Boendestödjaren engagerar och motiverar den enskilde till att medverka. Han eller hon planerar och genomför vardagssysslor tillsammans med den enskilde. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. Insatserna kan vara allt från dagliga till att omfatta enbart punktinsatser.

Boendestödet vänder sig till vuxna personer mellan 18-65 år med:

 • Psykiska funktionshinder, psykisk ohälsa och samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Utan nämnbar specifikation

Dagverksamhet Bäckstugan

Bäckstugan är vår dagverksamhet för dig med biståndsbeslut om dagverksamhet. Just nu erbjuds dagverksamhet i anpassad form för att göra den säker även under pågående pandemi av covid-19.

Målet med vistelsen på Bäckstugan är att erbjuda en bra dag i samvaro med andra. Syftet är i första hand att avlasta anhöriga som lever tillsammans med en demenssjuk eller någon med liknande symtom.

Personalen har tystnadsplikt.

Vanlig färdtjänst gäller.

Ta gärna med

 • Ytterkläder efter årstid
 • Extrakläder vid behov
 • Inneskor som sitter bra på fötterna
 • Eventuella mediciner om man behöver sådana under dagen

Hemtjänst

Du som har behov av hjälp och stöd i hemmet kan få det via hemtjänsten. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser.

Hemtjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa som baseras på din inkomst.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag. Hemvårdsbidraget kan beviljas personer som har stora svårigheter i vardagen på grund av fysiska eller psykiska skäl och som får omvårdnad av närstående.

Grunden för att bevilja hemvårdsbidrag bör vara att möjliggöra kvarboende med den närståendes insats.

Hemvårdsbidragets storlek baseras på vårdbehovets omfattning. Bidraget är enligt kommunalskattelagen inte skattepliktigt och innefattar inte sociala förmåner eller semesterersättning.

Bidraget utbetalas till individen och utgår endast till personer folkbokförda i Vindelns kommun. All utbetalning av hemvårdsbidrag sker i efterhand månaden efter utförd insats.

När den person som har hemvårdsbidrag inte får den insats som hemvårdsbidraget avser under mer än ett dygn, till exempel vid sjukhusvistelse eller växelvård på korttidsavdelning, ska bidraget minska med motsvarande dygnskostnad motsvarande antalet frånvarodygn under innevarande månad.

Biståndshandläggaren bedömer om individen har rätt till bistånd och gör även en bedömning att individens behov kan tillgodoses på ett lämpligt sätt.

Omprövning vid hembesök sker minst en gång per år.

Hushållsnära tjänst

Du kan anlita ett privat företag som utför tjänsterna, ofta kallat hushållsnära tjänst. Då beställer du tjänsten hos företaget och kommunen är inte inblandad. För hushållsnära tjänster kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden, så kallat RUT-avdrag.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i kommunen

Har du insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Vindelns kommun under en kort period, till exempel under sommaren?

Kontakta i så fall din biståndshandläggare i din hemkommun som hjälper dig med kontakten i Vindelns kommun.

Beställning av insatser

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Vindelns kommun med insatser enligt Socialtjänstlagen?

Länkar till information och blankett finns längst ner på sidan.

Trygghetslarm

Du som bor i eget boende och känner behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp, har möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Det kan vara bra för dig som ramlar ofta och har svårt att ta dig upp. Behov av trygghetslarm bedöms på samma sätt som annat behov av hjälp.