Hjälp i hemmet och vardagen

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ansöka om kommunens insatser för att hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Allt stöd beviljas utifrån ditt eget behov och din förmåga, och kan till exempel vara:

 • Personlig omvårdnad
 • Service, såsom städ, tvätt och inköp
 • Hemvårdsbidrag
 • Dagverksamhet
 • Trygghetslarm

Ansökan

Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Bedömning av hjälpbehov utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig. Genom personligt samtal och ibland hembesök får handläggaren insyn i din situation.

Alla som ansöker om bistånd har olika intressen, behov och önskemål. Därför ser biståndsbesluten olika ut och innehåller olika insatser.

Vad händer sen?

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut som du får meddelat till dig. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

För mera information

För mera information kontakta biståndshandläggare som har telefontid måndag-torsdag, kl.08.00-09.00. Du når dem genom växeln: 0933-140 00.

För personlig träff med handläggare krävs tidsbokning. Detta görs via telefon under telefontid. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök.

Boendestöd

Syftet med boendestöd i ordinärt boende är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna behålla sitt boende och vid behov få stöd att bryta isolering, få struktur i vardagen och öka den enskildes självständighet och livskvalitet.

Boendestödjaren engagerar och motiverar den enskilde till att medverka. Han eller hon planerar och genomför vardagssysslor tillsammans med den enskilde. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. Insatserna kan vara allt från dagliga till att omfatta enbart punktinsatser.

Boendestödet vänder sig till vuxna personer mellan 18-65 år med:

 • Psykiska funktionshinder, psykisk ohälsa och samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Utan nämnbar specifikation

Dagverksamhet Bäckstugan

Bäckstugan är vår dagverksamhet för dig med biståndsbeslut om dagverksamhet. Just nu erbjuds dagverksamhet i anpassad form för att göra den säker även under pågående pandemi av covid-19.

Målet med vistelsen på Bäckstugan är att erbjuda en bra dag i samvaro med andra. Syftet är i första hand att avlasta anhöriga som lever tillsammans med en demenssjuk eller någon med liknande symtom.

Personalen har tystnadsplikt.

Vanlig färdtjänst gäller.

Ta gärna med

 • Ytterkläder efter årstid
 • Extrakläder vid behov
 • Inneskor som sitter bra på fötterna
 • Eventuella mediciner om man behöver sådana under dagen

Hemtjänst

Du som har behov av hjälp och stöd i hemmet kan få det via hemtjänsten. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser.

Hemtjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa som baseras på din inkomst.

Enhetschef Hemtjänsten Vindeln
Mireille Lindgren Backe 0933-140 73

Enhetschef Hemtjänsten Granö/Hällnäs/Åmsele
Linda Jonsson 0933-140 20
Linda Sundqvist 0933-140 41

Ansvarig verksamhetschef
Liza Wikström 0933-140 25

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag. Hemvårdsbidraget kan beviljas personer som har stora svårigheter i vardagen på grund av fysiska eller psykiska skäl och som får omvårdnad av närstående.

Grunden för att bevilja hemvårdsbidrag bör vara att möjliggöra kvarboende med den närståendes insats.

Hemvårdsbidragets storlek baseras på vårdbehovets omfattning. Bidraget är enligt kommunalskattelagen inte skattepliktigt och innefattar inte sociala förmåner eller semesterersättning.

Bidraget utbetalas till individen och utgår endast till personer folkbokförda i Vindelns kommun. All utbetalning av hemvårdsbidrag sker i efterhand månaden efter utförd insats.

När den person som har hemvårdsbidrag inte får den insats som hemvårdsbidraget avser under mer än ett dygn, till exempel vid sjukhusvistelse eller växelvård på korttidsavdelning, ska bidraget minska med motsvarande dygnskostnad motsvarande antalet frånvarodygn under innevarande månad.

Biståndshandläggaren bedömer om individen har rätt till bistånd och gör även en bedömning att individens behov kan tillgodoses på ett lämpligt sätt.

Om behov av hemvårdsbidrag kvarstår efter beslutets utgång kontaktas biståndshandläggare för ny ansökan. Hemvårdsbidrag kan inte betalas ut retroaktivt.

Hushållsnära tjänst

Du kan anlita ett privat företag som utför tjänsterna, ofta kallat hushållsnära tjänst. Då beställer du tjänsten hos företaget och kommunen är inte inblandad. För hushållsnära tjänster kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden, så kallat RUT-avdrag.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i kommunen

Till dig som tillfälligt ska vistas i vår kommun

Har du insatser från hemtjänsten, trygghetslarm eller insatser från hemsjukvården och planerar att vistas i Vindelns kommun under en kort period, till exempel under sommaren?

Kontakta i så fall din biståndshandläggare eller sjuksköterska i din hemkommun som hjälper dig med kontakten i Vindelns kommun.

För beställning enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska biståndshandläggaren i din hemkommun skicka aktuell utredning, beslut på vilka insatser som ska utföras, aktuell genomförandeplan samt faktureringsadress till chef för Hälsofrämjande samordningsteamet i Vindelns kommun, 922 81 Vindeln. Telefon 0933-140 00

Vid behov av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ska legitimerad personal från din hemkommun kontakta chef för Hälsofrämjande samordningsteamet i Vindelns kommun, 922 81 Vindeln. Telefon 0933-140 00.

Om egenvård ska utföras av kommunens personal ska en läkarbedömning bifogas, enligt regler från Socialstyrelsen.

Har du hjälpmedel i din ordinarie bostad så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Eventuella inkontinenshjälpmedel tas med för hela vistelseperioden om möjligt.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Vindelns kommun på bästa sätt så behöver vi få beställningen minst fyra veckor innan du kommer


Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Det är viktigt att du som handläggare i hemkommunen tänker på att gällande beslut är anpassade till brukarens bostad här i Vindelns kommun. Förutsättningarna i sommarboendet brukar inte vara samma som i hemmet och samtliga omständigheter kring den tilltänkta boendemiljön ska vara kartlagda inför beställningens genomförande.

Tiden för personlig omvårdnad kan se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toabesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte kan ingå då sådan saknas etc. Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i familjegemenskap i hemkommunen.

Vi är hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av stor vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställingar vi får.

Trygghetslarm

Du som bor i eget boende och känner behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp, har möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Det kan vara bra för dig som ramlar ofta och har svårt att ta dig upp. Behov av trygghetslarm bedöms på samma sätt som annat behov av hjälp.