Stöd till familjer

Du kan vända dig till socialtjänsten om du vill få hjälp eller rådgivning inom det familjerättsliga området.

Oftast handlar familjerättsärenden om frågor kring vårdnad av och umgänge med barn, men de kan även gälla exempelvis faderskapsfrågor och adoption.

Adoption

När man vill adoptera ett barn gör socialnämnden en speciell typ av utredning, en så kallad hemutredning eller medgivandeutredning. Syftet med denna är att bedöma de sökandes allmänna lämplighet. Utredningen ligger också till grund för det beslut som myndigheterna i barnets hemland fattar.

Socialnämnden gör även en utredning när det kommer till adoptioner av ett särskilt barn, till exempel i familjer där mannen vill adoptera sin makas barn från ett tidigare förhållande.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Först efter att denna undertecknats får barnet sina juridiska rättigheter som till exempel arvsrätt efter pappan. Det juridiska faderskapet påverkar också rätten till umgänge, underhåll och vårdnaden om barnet samt barnets rätt till namn och nationalitet.

Socialnämnden är skyldig enligt lag att fastställa faderskap och får underrättelse från Skatteverket om alla barn som föds med ogifta mödrar. Socialnämnden i sin tur tar kontakt med modern för att få underlag till faderskapsbekräftelsen.

Vid en enkel faderskapsutredning, där föräldrarna är och har varit sammanboende under hela graviditeten och är överens om att barnet är deras gemensamma, gör särskilt utsedda administratörer på socialförvaltningen utredningen. I annat fall måste en socialsekreterare göra en mer utförligare utredning.

Familjerådgivning

Alla människor kan få problem i sina nära relationer i något skede av livet. Genom familjerådgivning finns en möjlighet att med professionell hjälp lösa problem och konflikter och få en chans till att hitta nya vägar i relationen.

Socialnämnden i Vindelns kommun erbjuder sina medborgare familjerådgivning genom ett samarbete med Umeå kommun.

Ni bokar själva in tid och rådgivningen sker i Umeå. Familjerådgivningen är avgiftsbelagd.

Umeå familjerådgivninglänk till annan webbplats

HLT - Hälsa, Lärande, Trygghet

Barn 0-16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT (Hälsa, Lärande och Trygghet), för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska.

Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer

HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av ett HLT-team, med representanter från förskola, grundskola, elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral. Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling.

Om måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs.

HLT-teamet samordnar stöd

För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågar de samtycke från vårdnadshavare. HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen.

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är:

Anpassade insatser till barnet, föräldrastöd, familjesamtal, kartläggning, kombination av insatser, gemensamma uppföljningar av insatserna.

Vill du veta mer om HLT?

Ta kontakt med

  • Förskola: Rektor eller specialpedagog
  • Skola: Rektor eller elevhälsa
  • Socialtjänst: Socialsekreterare barn
  • Hälsocentral: BVC (Barnavårdcentralen) Vindelns hälsocentral

Samarbetssamtal

Individ- och familjeomsorgen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har svårt att komma överens efter en separation i frågor som rör barnen.

Syftet är att hitta vägar för att enas i dessa frågor och undvika rättsliga tvister. En förutsättning för att få komma på ett samarbetssamtal är att båda föräldrarna vill delta.

Samarbetssamtal är avgiftsfria.

Vårdnad, boende och umgänge

Om två föräldrar inte kan enas i vårdnads-, boendes- och umgängesfrågor efter en separation gör socialnämnden en utredning på uppdrag av Tingsrätten för att ta reda på vad som är bäst för barnet.