Hjälp i hemmet och vardagen

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ansöka om kommunens insatser för att hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Allt stöd beviljas utifrån ditt eget behov och din förmåga, och kan till exempel vara:

 • Personlig omvårdnad
 • Service, såsom städ, tvätt och inköp
 • Hemvårdsbidrag
 • Dagverksamhet
 • Trygghetslarm

Ansökan

Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Bedömning av hjälpbehov utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig. Genom personligt samtal och ibland hembesök får handläggaren insyn i din situation.

Alla som ansöker om bistånd har olika intressen, behov och önskemål. Därför ser biståndsbesluten olika ut och innehåller olika insatser.

Vad händer sen?

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut som du får meddelat till dig. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

För mera information

För mera information kontakta biståndshandläggare som har telefontid måndag-torsdag, kl.08.00-09.00. Du når dem genom växeln: 0933-140 00.

För personlig träff med handläggare krävs tidsbokning. Detta görs via telefon under telefontid. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök.

Boendestöd

Syftet med boendestöd i ordinärt boende är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna behålla sitt boende och vid behov få stöd att bryta isolering, få struktur i vardagen och öka den enskildes självständighet och livskvalitet.

Boendestödjaren engagerar och motiverar den enskilde till att medverka. Han eller hon planerar och genomför vardagssysslor tillsammans med den enskilde. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. Insatserna kan vara allt från dagliga till att omfatta enbart punktinsatser.

Boendestödet vänder sig till vuxna personer mellan 18-65 år med:

 • Psykiska funktionshinder, psykisk ohälsa och samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Utan nämnbar specifikation

Dagverksamhet Bäckstugan

Bäckstugan är vår dagverksamhet för dig med biståndsbeslut om dagverksamhet.

Målet med vistelsen på Bäckstugan är att erbjuda en bra dag i samvaro med andra. Syftet är i första hand att avlasta anhöriga som lever tillsammans med en demenssjuk eller någon med liknande symtom.

Personalen har tystnadsplikt.

Vanlig färdtjänst gäller.

Ta gärna med

 • Ytterkläder efter årstid
 • Extrakläder vid behov
 • Inneskor som sitter bra på fötterna
 • Eventuella mediciner om man behöver sådana under dagen

Hemtjänst

Du som har behov av hjälp och stöd i hemmet kan få det via hemtjänsten. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Det kan exempelvis vara hjälp med att städa, inköp, personlig omvårdnad mm. Hemtjänsten är ett stöd som möjliggör för dig att bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Du som beviljas hemtjänst har fortfarande ansvar för dig själv, din situation och din bostad.

Hemtjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa som baseras på din inkomst. Du betalar för utförd tid och maxavgiften är 2 359 kronor per månad för år 2023.

Hemtjänsten i Vindelns kommun är uppdelad i fem grupper: centrala Vindeln, Granö, Hällnäs, Åmsele och nattpatrullen. Här jobbar cirka 72 personer blandat kvinnor och män, varav 63% utbildade undersköterskor och ett antal utbildade vårdbiträden. All personal du möter har tystnadsplikt och sekretess.

När du beviljats hemtjänst

Efter att du fått ditt beslut om beviljad hemtjänst kommer du att få den hjälp och stöd du har rätt till inom fyra dagar. Du har möjlighet att lämna önskemål på när och hur dina insater ska genomföras. Vi försöker tillgodose dina önskemål i möjligaste mån utifrån vår verksamhet.
En individuell genomförandeplan kommer att upprättas. Det är ett dokument där du tillsammans med personal från hemtjänsten fastställer hur du vill att dina beviljade insatser ska genomföras. Du kommer även att erbjudas en fast omsorgskontakt. Det är en personal som har ett extra ansvar för dig och dina behov och som i överenskommelse med dig kan vara ett stöd vid kontakt med exempelvis god man eller biståndshandläggare om dina behov förändras.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter kan du alltid kontakta oss. Du kan även skicka in dina synpunkter skriftligt.


Enhetschef Hemtjänsten Vindeln
Malin Wänting 0933-140 73
Linda Jonsson 0933-140 20

Enhetschef Hemtjänsten Granö/Hällnäs/Åmsele
Linda Sundqvist 0933-140 41

Ansvarig verksamhetschef
Liza Wikström 0933-140 25

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag. Hemvårdsbidraget kan beviljas personer som har stora svårigheter i vardagen på grund av fysiska eller psykiska skäl och som får omvårdnad av närstående.

Grunden för att bevilja hemvårdsbidrag bör vara att möjliggöra kvarboende med den närståendes insats.

Hemvårdsbidragets storlek baseras på vårdbehovets omfattning. Bidraget är enligt kommunalskattelagen inte skattepliktigt och innefattar inte sociala förmåner eller semesterersättning.

Bidraget utbetalas till individen och utgår endast till personer folkbokförda i Vindelns kommun. All utbetalning av hemvårdsbidrag sker i efterhand månaden efter utförd insats.

När den person som har hemvårdsbidrag inte får den insats som hemvårdsbidraget avser under mer än ett dygn, till exempel vid sjukhusvistelse eller växelvård på korttidsavdelning, ska bidraget minska med motsvarande dygnskostnad motsvarande antalet frånvarodygn under innevarande månad.

Biståndshandläggaren bedömer om individen har rätt till bistånd och gör även en bedömning att individens behov kan tillgodoses på ett lämpligt sätt.

Om behov av hemvårdsbidrag kvarstår efter beslutets utgång kontaktas biståndshandläggare för ny ansökan. Hemvårdsbidrag kan inte betalas ut retroaktivt.

Hushållsnära tjänst

Du kan anlita ett privat företag som utför tjänsterna, ofta kallat hushållsnära tjänst. Då beställer du tjänsten hos företaget och kommunen är inte inblandad. För hushållsnära tjänster kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden, så kallat RUT-avdrag.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i kommunen

Till dig som tillfälligt ska vistas i vår kommun

Har du insatser från hemtjänsten, trygghetslarm eller insatser från hemsjukvården och planerar att vistas i Vindelns kommun under en kort period, till exempel under sommaren?

Kontakta i så fall din biståndshandläggare eller sjuksköterska i din hemkommun som hjälper dig med kontakten i Vindelns kommun.

För beställning enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska biståndshandläggaren i din hemkommun skicka aktuell utredning, beslut på vilka insatser som ska utföras, aktuell genomförandeplan samt faktureringsadress till chef för Hälsofrämjande samordningsteamet i Vindelns kommun, 922 81 Vindeln. Telefon 0933-140 00

Vid behov av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ska legitimerad personal från din hemkommun kontakta chef för Hälsofrämjande samordningsteamet i Vindelns kommun, 922 81 Vindeln. Telefon 0933-140 00.

Om egenvård ska utföras av kommunens personal ska en läkarbedömning bifogas, enligt regler från Socialstyrelsen.

Har du hjälpmedel i din ordinarie bostad så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Eventuella inkontinenshjälpmedel tas med för hela vistelseperioden om möjligt.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Vindelns kommun på bästa sätt så behöver vi få beställningen minst fyra veckor innan du kommer


Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Det är viktigt att du som handläggare i hemkommunen tänker på att gällande beslut är anpassade till brukarens bostad här i Vindelns kommun. Förutsättningarna i sommarboendet brukar inte vara samma som i hemmet och samtliga omständigheter kring den tilltänkta boendemiljön ska vara kartlagda inför beställningens genomförande.

Tiden för personlig omvårdnad kan se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toabesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte kan ingå då sådan saknas etc. Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i familjegemenskap i hemkommunen.

Vi är hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av stor vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställingar vi får.

Trygg i hemmet

Trygghetslarm

Du som bor i eget boende och känner behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp, har möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Det kan vara bra för dig som ramlar ofta och har svårt att ta dig upp.

Vi försöker alltid skynda oss för att hjälpa dig så fort som möjligt. Men det händer ibland att vi får flera larm samtidigt. Då måste vi prioritera den mest akuta situationen och det kan därför hända att du får vänta. Det är viktigt att du är medveten om att trygghetslarm inte ersätter omvårdnads- och serviceinsatser, ambulans eller akuta sjukvårdsinsatser. Är det akut ringer du som vanligt 112. Vid allmänna sjukdomstillstånd kan du även ringa sjukvårdsupplysningen 1177.

GPS-larm

För dig som vill vara ute och röra på dig, men kan ha svårt att hitta hem finns GPS-larm. Med GPS-larm kan du larma hemtjänsten när du är ute på promenader. Larmet har en så kallad GPS-funktion som gör det möjligt att se var du befinner dig. Det finns även möjlighet att välja en funktion som gör att ett larm skickas ifall du går för långt bort från ditt hem.

Trygghetssensor

Du som är beviljad tillsyn nattetid kan få din tillsyn via trygghetssensor. Det innebär att en sensor installeras i ditt hem och du kommer överens med hemtjänsten när tillsynen ska genomföras. Ni kommer även överens om hur personalen ska agera ifall något oförutsett inträffar. Det kan exempelvis vara ett telefonsamtal eller att personalen åker på ett hembesök för att säkerställa att allt är bra med dig.
En fördel med tillsyn via sensor är att du som är lättväckt inte blir störd av att personalen kommer hem till dig på besök mitt i natten, utan du kan lugnt sova vidare medans tillsynen utförs. För många kan det också kännas viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid när man sover.

Medicinrobot

Du som har hemsjukvård och är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter bedömning av sjuksköterska beviljas hjälpen via en medicinrobot. Medicinroboten påminner dig när det är dags för dig att ta dina mediciner samt matar ut den dos du ordinerats. Om medicinen ändå glöms bort låses den in i medicinroboten och ett larm skickas till hemsjukvården.

Kostnader

Om du har ett trygghetslarm eller ett GPS-larm kostar det 270 kronor per månad. Har du hemtjänstinsatser ingår denna kostnad i hemtjänstavgiften. Installationsavgift är 570 kronor (engångsbelopp).
Medicinrobot kostar inget extra.