Artikeln publicerades 14 juni 2024

Sammanfattning av Kommunfullmäktiges möte den 13 juni 2024

Ta del av en kort sammanfattning från mötet.

Information från kommunstyrelsens ordförande

Mathias Haglund (S), kommunstyrelsens ordförande, gav en uppdatering om vad som händer i Vindelns kommun. Han berättade att det pågår arbete med ett nytt inriktningsbeslut för Solhaga. Just nu finns det lediga lokaler där som kan användas för fler av kommunens verksamheter.

Ett annat inriktningsbeslut som togs i maj gäller Åmsele skola, som planeras att läggas ner hösten 2025.

Mathias uttryckte oro över ökningen av långtidssjukskrivningar och psykisk ohälsa i kommunen. Långtidssjukskrivningarna har ökat, och det är viktigt att vända denna trend för att minska belastningen på kommunens verksamheter. Det är en utmaning att ta in vikarier eller skola in ny personal när sjukskrivningarna är höga.

Trots dessa utmaningar finns det också positiva nyheter. Näringslivsklimatet i Vindeln har förbättrats markant de senaste åren. Företagsklimatet har aldrig varit bättre, vilket delvis förklaras med ett ökat samarbete mellan kommunen och näringslivet samt projektet Vindeln Innovation Center.

Bjurholms kommun besökte Vindeln för att lära sig mer om de positiva förändringarna inom äldreomsorgen, särskilt lösningarna på Almagården. Att utbyta erfarenheter med andra kommuner är något Vindeln kommun regelbundet gör.

Genomgång av årsredovisningen för 2023

Ekonomichef Lenitha Hansson presenterade årsredovisningen för 2023. Kommunen hade en minskning av befolkningen med 43 personer under året på grund av ett negativt födelse- och flyttnetto. Trots detta finns en positiv trend med ökande befolkning om man ser över en längre tid.

Årsredovisningen visar på en god ekonomisk hushållning, men det noterades ett underskott på cirka 9 miljoner kronor i driftsredovisningen. Detta kräver fortsatt uppföljning och åtgärder för att balansera budgeten.

Mathias Haglund förklarade underskottet med att två sektorer inom kommunstyrelsen inte lyckats hålla sin budget. De senaste åren har kommunen kunnat redovisa ett överskott tack vare att stadsbidragen varit större än förväntat, men sådana bidrag förväntas inte i år. Därför behöver åtgärder vidtas för att förbättra resultatet.

Befolkningsutveckling och investeringar

Mathias underströk behovet av att öka befolkningsantalet. Det är andra året i rad som befolkningen minskar. För att vända denna trend arbetar kommunen med att bygga nya hyresrätter och rusta upp lokaler för att göra Vindeln till en attraktiv plats att bo på. Vindeln har ett bra geografiskt läge och ett välmående näringsliv, vilket ger potential att locka fler invånare.

Kommunen har haft höga investeringsmål för 2023 och lyckats genomföra flera stora projekt, som renovering av Älvbacken och simhallen, inom satt budget. Samtidigt finns det en underhållskuld där flera kommunala lokaler är i behov av underhåll.

Resultat i verksamheter

Resultaten i grundskolan visar positiva tecken men kräver fortsatt arbete för att förbättras ytterligare. Däremot har kultur- och fritidsaktiviteter samt omsorgsverksamheten visat goda resultat. Mathias Haglund betonade att kommunen har mycket att vara stolt över, men det finns också utmaningar som måste hanteras för att bryta en negativ utveckling.

Skattesats och taxor för 2025

Kommunfullmäktige beslutade att behålla skattesatsen oförändrad på 23,35 kronor per intjänad hundralapp för 2025. De föreslagna taxorna för 2025 godkändes också.

Vindelns bredbandsstrategi 2024-2028

Kommunfullmäktige antog bredbandsstrategin för 2024-2028. Detta innebär att Vindelnbostäder AB fortsätter att driva och utveckla kommunens bredbandsnät.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med 2024 är det obligatoriskt för kommuner att organisera insamling av förpackningar, och från 2027 ska insamlingen vara fastighetsnära. Vindelns kommun har beslutat att använda tre gröna tunnor och en brun (per fastighet) för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen, samma system som Umeå kommun.

Parkeringsövervakning

Miljö- och byggnadsnämnden fick 2021 i uppdrag att utreda kommunal parkeringsövervakning. Kommunfullmäktige beslutade att införa parkeringsövervakning i hela Vindelns kommun från 1 juli 2024, med minst en parkeringsvakt. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Införandet kommer att utvärderas 2025.

Motioner

Två motioner behandlades under mötet:

  • En motion om att ha en dygnetruntöppen återvinningscentral avslogs.
  • En motion om att sälja Buberget avslogs.

Protokoll

Fullständigt protokoll från mötet kommer att finnas tillgängligt på kommunens hemsida under v. 25, 2024.