Artikeln publicerades 19 april 2023

Sammanfattning av kommunfullmäktige 18 april

Vindelns kommun genomförde årets andra kommunfullmäktiga tisdag 18 april. Här kommer en sammanfattning av sammanträdet.

Redovisning av Vindelns kommuns årsbokslut
Senior ekonom Susanna Rajala redogjorde för årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Vindelns kommun visade upp positiva siffror i årsbokslutet med ett utfall på 31,9 miljoner, vilket är 23,5 miljoner mer än budget. Förklaringen beror till stor del på att skatteintäkter och generella bidrag blev högre än förväntat. Övrigt att notera är att befolkningsutvecklingen minskade med 46 personer och invånarantalet sjönk därmed till 5 504 personer i folkbokföringen. Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen för 2022 samt revisionsberättelsen/beslut om ansvarsfrihet. Samtliga nämnder och dess ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamheten under 2022.

Boulebana för året-runt-spel
Kenth Ärletun, m, hade i en motion yrkat på att kommunen utreder möjligheten att anlägga en inomhusbana för boule i någon av kommunens befintliga lokaler och att en sådan bana skall vara lättillgänglig även för de med rörelsehinder. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen och gå vidare med frågan.

Ny detaljplan för Lidbacken industriområde (Vindeln Innovation Park)
Kommunfullmäktige klubbade igenom kommunstyrelsens förslag till ny detaljplan för Lidbackens industriområde. Grunden till beslutet togs fram för att utöka byggrätten på området och skapa gemensamma förutsättningar för olika aktörer att exploatera verksamheter på området.

Tidsbegränsad avgiftsbefrielse för mindre fasadändring
Kommunfullmäktige beslutade också att avgiftsbefria bygglov för byte av kulör eller material på fasad samt byte av takmaterial. Avgiftsbefrielsen gäller ärenden inkomna mellan 1 april och 30 september 2023. Avsikten är att underlätta för fastighetsägare att göra önskade ändringar, samt att uppmärksamma och uppmuntra byggnadsvård i allmänhet.

Företagsbesök Br. Larssons Snickeri
Under sammanträdet fick vi företagsbesök av Jan Stormare, vd och ägare, av Brödera Larsson Snickeri i Åmsele. Janne berättade om bolagets verksamhet med de utmaningar, men även fantastiska möjligheter företaget skapat genom att vara nischade och inriktade på bland annat specialdesignade fönster som framställs och produceras med noggrant utvalda trävaror. Br. Larssons Snickeri har genom sin kompetens fått många fina uppdrag runt om i Sverige med bland annat uppdrag på Göteborgs Centralstation och restaurering av gamla fönster på herrgårdsbyggnader i Mälardalen.

Här kan du läsa protokollet
Hela protokollet finns att läsa på kommunens hemsida från och måndag 24 april.

Jan Stormare

Jan Stormare, vd och ägare för Åmsele-baserade Bröderna Larssons snickeri, besökte kommunfullmäktige och berättade om sin verksamhet. Med sina specialgjorda kvalitetsfönster har man bland annat fått utsmycka Göteborgs centralstation.