Artikeln publicerades 2 mars 2023

Intensivt med aktiviteter bakom starkt näringslivsår

Vindelns kommun genom näringslivskontoret och i samarbete med det lokala näringslivet har det senaste året arbetat aktivt för att stärka företagsklimatet.

Genom en rad olika aktiviteter samt näringslivs- och projektmöten kan kommunen summera ett händelserikt år.

Här är en årssammanställning av de aktiviteter som genomförts under 2022;

 • Vindelns kommun har träffat mer än unika 100 företag och arrangerat mer än 50 mötesplatser och möten med målet att förbättra näringslivsklimatet. Som exempelvis företagsbesök, fysiska och digitala näringslivsträffar, näringslivsråd och industriföretagarråd.

 • Näringslivskontoret har drivit projektet NIS 6.0 i mål och genomfört flera workshops, näringslivsträffar och Program för tillväxt. Projektet påverkades av pandemin men tvingades ställa om och ett lyckat resultat blev att de digitala näringslivsträffarna blev populära. Utvärderingen av projektet visar på goda resultat som rekommenderats till andra projekt att ta lärdom av. Ett konkret resultat som är att de företag som deltagit i Program för tillväxt tillsammans anställt 43,5 personer under projekttiden.

 • Projektet Verkstad Hemma är Vindeln har drivits framåt kring områden som attraktivitet och fått i gång ett antal arbeten ute i byarna för att målet att locka kompetens till Vindeln. Projektet har samverkat med byar och kommunens verksamhet. Tydliga och konkreta resultat kan ses i form av en ny inflyttarportal för nya och befintliga medborgare för information och kontakt och GIS-karta över kommunens lediga tomter med pris och information.

 • Under våren genomfördes en förstudien för ett kompetenscentrum i Vindeln vilket var en av pusselbitarna för att kunna ta nästa steg och börja planera för Vindeln Innovation Center. Utredningen finansierades genom projektet NIS 6.0

 • Regeringens statsbidrag för att kommunen att jobba med ett förbättrat näringslivsklimat har möjliggjort en rad aktiviteter bland annat projektet Verkstad hemma är Vindeln, Förenkla helt enkelt, Upphandlare 50 procent, resurser till entreprenörskap i skolan och en ny detaljplan på industriområdet.

 • Förenkla helt enkelt har genomförts under året och har genererat en ökad medvetenhet om vikten av att förbättra kommunens service till förtagare och andra. Nu har kommunen gemensamt sammanställt en lång att göra-lista för att konkret ta tag i de utmaningar som sammanställts och samlats in under processen. Arbetet kommer drivas vidare i kommunens interna grupp kallad ”strategiska näringslivsgruppen” som har uppdraget att förverkliga målen i näringslivslivstrategin.

 • Samverkan mellan skolan och näringslivet har fått en ännu fastare form. Årets mässa på Vindeln Business Week lockade 27 företag, vilket är nytt rekord. Styrgruppen har träffats varannan vecka för att driva arbetet framåt. Styrgruppen består av skolchef, näringslivsutvecklare och två rektorer från skolan. Vindelns kommun utnämndes till årets UF-kommun i Västerbotten 2022.

 • Arbetet med en stärkt planberedskap har fortsatt. Detaljplaneprocessen på industriområdet Vindeln Innovation Park fortsätteri dialog med företag verksamma på området. Arbetet med att utöka byggrätter för en- och tvåbostadshus har påbörjats. I centralorten är det cirka 30 detaljplaner som ska ändras, för att göra det lättare att bygga större. Arbetet fortsätter efterhand med byarna. 

 • Arbetet med att förbättra förutsättningarna för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar har stärkts genom att en upphandlare anställts på 50 procent. Har hållit dialogmöten inför upphandlingar och följt upp upphandlingar som genomförts för att förbättra förutsättningarna för lokala företagare.

 • Vi har under 2022 uppdaterat med ett 10-tal e-tjänster som underlättar för företagarna och medborgarna.

 • Som en del av vår vision har fyra filmer producerats från olika byar/platser runt om i Vindelns kommun som marknadsförts på hemsida, inflyttarportal och sociala medier. Nytt bildarkiv/bildbank har implementerats i kommunens verksamheter för att effektivisera och funktionalisera arbetet för verksamheterna samt inte minst möta kraven på GDPR och underlätta administrationen kring detta. Nytt pressrum har lanserats för att lyfta berättelser, nyheter om företeelser och beslut kring kultur, fritid och näringslivsrelaterade nyheter i syfte att bygga Vindeln kommuns varumärke och stärka den gemensamma visionen som skapats.

 • Vindelns kommun har varit representerad på Business Arena i Umeå och Stockholm gentemot fastighets- och investeringsföretag.