Artikeln publicerades 21 december 2022

Tack för alla synpunkter kring hastighetsbegränsningar i byarna

Tack för ert engagemang och alla inkomna synpunkter gällande nya hastigheter i byarna Granö, Hällnäs, Tvärålund och Åmsele.

Vi kommer nu gå igenom alla inkomna synpunkter som rör detta ärende och arbeta för att förbättra förslaget. Era enskilda synpunkter och önskningar kommer vägas mot allmänna intressen som framkomlighet och trafiksäkerhet samt utifrån lagstiftning och regelverk. Efter att vi gått igenom och övervägt för- och nackdelar kommer förslaget lyftas till kommunfullmäktige för beslut.

Redan nu har vi kunnat se att ett flertal av de synpunkter som kommit in rör andra myndigheters ansvarsområde. Dessa synpunkter kommer vi skicka vidare till rätt myndighet som har hand om frågan. Nedan har vi gjort en kort sammanfattning för olika ansvarsområden gällande hastighet.

Kommunens roll

Kommunen får enligt Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap §3 besluta om lokala trafikföreskrifter för hastigheter inom tättbebyggt område samt utanför tättbebyggt område där kommunen är väghållare. Vindeln och byarna; Granö, Hällnäs, Tvärålund samt Åmsele omfattas av tättbebyggt område.

Utanför tättbebyggt område

Länsstyrelsen är den myndighet som tar beslut om hastigheter på statliga och enskilda vägar utanför tättbebyggt område.

Polisens roll

Polisen har som uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna. De kontrollerar att hastighetsbegränsningar efterföljs. Polisen är också remissinstans när kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsningar.

Förarens ansvar

Fordonsföraren har som skyldighet att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Det handlar till exempel om att anpassa hastigheten efter gällande hastighetsbegränsning samt rådande förhållande efter vägarna samt visa hänsyn till de som bor eller uppehåller sig längst vägarna.

Trafikverket

Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80 – 120 km/tim på statliga vägar. Trafikverket är också remissinstans när kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsningar.