Artikeln publicerades 13 juni 2022

Årsredovisning 2021 antagen av kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021 för Vindelns kommun antogs av kommunfullmäktige den 28 april. Så som för många andra kommuner, visar den på ett mycket positivt ekonomiskt överskott för 2021.

Årsredovisning 2021 för Vindelns kommun antogs av kommunfullmäktige den 28 april. Så som för många andra kommuner, visar den på ett mycket positivt ekonomiskt överskott för 2021.

Budgeten för 2021 var att kommunen skulle gå med drygt 7,7 mkr (miljoner kronor) i överskott. Det slutgiltiga resultatet uppgick till totalt närmare 26,9 mkr i överskott, vilket är en avvikelse mot budget med +19,2 mkr. Kommunallagen säger att kommuner ska budgetera för att intäkterna ska överstiga kostnaderna, för att kunna hantera svängningar i konjunkturen och i verksamheten. Överskottet förbättrar kommunens ekonomiska ställning och organisationen behöver då inte låna till investeringar i lika stor utsträckning.

Ett resultat på 26,9 mkr för Vindelns kommun uttryckt i andel av våra skatteintäkter uppgår till 6,3 procent.
I jämförelse med andra kommuner så ligger vi då för 2021 ganska i mitten. Endast någon enstaka kommun visar på ett negativt resultat och snittet för riket upp går till 7,1procent.

Vad beror överskottet på?

Överskottet för 2021 kommer främst ifrån att skatteintäkterna landade på att betydlig högre belopp än budgeterat, vilket främst beror på en högre skatteunderlagstillväxt än beräknat. Analysen inför året var att pandemin skulle påverka arbetsmarknaden i större utsträckning än vad den faktiskt gjorde och att skatteintäkterna därför skulle vara lägre. Överskottet beror även på statliga och tillfälliga tillskott som kommunen delvis fått på grund av pandemin. et finns fler saker som påverkar det ekonomiska överskottet men punkterna ovan är det som påverkar resultatet allra mest.

Vad kan kommunen använda ett överskott till?

Kommunen kan spara överskottet för att kommande generationer ska ha en trygg ekonomi att vila verksamheten på. Överskottet kan även vara en buffert för svårare år. Sist men inte minst så kan överskottet användas till framtida investeringar.

I den närmaste framtiden finns det i den senaste verksamhetsplanen för Vindelns kommun planerade investeringar som gör att vi redan under 2022 kan komma att nyttja medel från tidigare års resultat och eventuellt även ta lån till viss del.

Årsredovisning i sin helhet

Denna årsredovisning, samt tidigare års, finns att hitta på våran Hemsida.