Artikeln publicerades 3 mars 2022

Vad betyder det ekonomiska överskottet i Vindelns kommun?

Efter 2021 är det många kommuner som visar på ett mycket positivt ekonomiskt överskott för både 2020 och 2021, så även Vindelns kommun.

Viktigt att komma ihåg är att den kommunala budgeten alltid är baserat på prognoser och att målet är att utfallet ska gå jämt upp med den beslutade budgeten, alltså visa på varken mer eller mindre än budget vid årets slut.

I Vindelns kommun var budgeten för 2021 att kommunen skulle gå med drygt 7,7 mkr (miljoner kronor) i överskott. Kommunallagen säger att kommuner ska budgetera för att intäkterna ska överstiga kostnaderna, för att kunna hantera svängningar i konjunkturen och i verksamheten. Överskottet förbättrar kommunens ställning och organisationen slipper låna till investeringar.

Det preliminära resultatet visar på att Vindelns kommun gått med totalt + 26,9 mkr i överskott, vilket är en avvikelse mot budget med + 19,2 mkr.

Vad beror överskottet på?

Överskottet för 2021 kommer främst ifrån att skatteintäkterna landade på att betydlig högre belopp än budgeterat, vilket främst beror på en högre skatteunderlagstillväxt än budgeterat. Analysen inför året var att pandemin skulle påverka arbetsmarknaden i större utsträckning än vad den faktiskt gjorde och att skatteintäkterna därför skulle vara lägre. Överskottet beror även på statliga och tillfälliga tillskott som kommunen delvis fått på grund av pandemin. Det finns fler saker som påverkar det ekonomiska överskottet men punkterna ovan är det som påverkar resultatet allra mest.

Vad kan kommunen använda ett överskott till?

Kommunen kan spara överskottet för att kommande generationer ska ha en trygg ekonomi att vila verksamheten på. Överskottet kan även vara en buffert för svårare år. Sist men inte minst så kan överskottet användas till framtida investeringar.

I den närmaste framtiden finns det i den senaste verksamhetsplanen för Vindelns kommun planerade investeringar som gör att vi redan under 2022 kommer att nyttja medel från tidigare års resultat och eventuellt även ta lån till viss del.