Artikeln publicerades 24 januari 2022

Information om vindkraftsetablering

Vindkraftsbolaget OX2 har i maj 2021 lämnat in tillståndsansökan för att bygga en vindpark vid Rambo i Vindelns kommun, Västerbottens län. Projektområdet ligger cirka 19 kilometer sydväst om Vindeln.

Nyetableringen av vindkraftsparken i området skulle innefatta maximalt 17 vindkraftverk med en totalhöjd på 280 meter och genererar en produktion på 416,5 GWh.

28 januari 2020 hölls det första samrådsmötet mellan OX2 och Vindelns kommun. Samrådsmöte med allmänheten genomfördes 29 januari 2020 i Ramsele byagård.

Myndigheter, enskilda och allmänhet, organisationer och föreningar som berörs har också fått yttra sig och lämna synpunkter på en eventuell vindkraftsetablering i området.

Länsstyrelsen har begärt att Vindelns kommun ska yttra sig och ärendet kommer beredas på kommunstyrelsens sammanträde 8 februari där förslag till beslut sedan lämnas till fullmäktige som tar beslut 1 mars om projektet ska gå vidare till nästa fas i processen.

Har du som medborgare ytterligare synpunkter på vindkraftsetableringen är du varmt välkommen att delge dina tankar eller komma med ytterligare yttranden i ärendet. De synpunkter som sedan tidigare skickats in kommer också att beaktas.

Synpunkter mailas senast 4 februari till; vindelns.kommun@vindeln.se
eller via brev till; Vindelns kommun, 922 81 Vindeln