Artikeln publicerades 25 oktober 2021

Förlängd tid för yttranden om detaljplan för Sjukstugan 1

Vi tar emot yttranden till och med den 27 oktober. Tiden är förlängd på grund av ett tillfälligt fel på länkarna till samrådshandlingarna.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Sjukstugan 1 i Vindeln. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder samt anlägga lokalgata.

Samråd

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram utifrån genomförda utredningar. I samrådet ges myndigheter, privatpersoner och andra berörda och sakägare tillfälle att komma med synpunkter på förslaget.

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss senast onsdag den 27 oktober 2021.

Du hittar samrådshandlingarna på sidan Aktuella detaljplaner.