Artikeln publicerades 18 januari 2023

Upphandlingsprocessen

En upphandling är en noga reglerad process. En lyckad upphandling kräver noggranna förberedelser och kunskap om lagar och regler både av den upphandlande enheten och av anbudslämnaren. Det är viktigt att följa de olika stegen i processen i rätt ordning så att man inte missar någon viktig del.

Annonsering

När förfrågningsunderlaget med kravspecifikationen är färdigställd och beslutad, offentliggörs upphandlingen. Vindelns kommun annonserar sina upphandlingar på den egna hemsidan och på vår elektroniska annonseringsplats e-avrop.com. Beroende på vilken typ av upphandling som sker varierar anbudstiden från cirka tre veckor upp till 52 dagar. Med anbudstid avses tiden från annonsering till dess att anbuden senast ska vara inkomna till den upphandlande enheten. Ett anbud som inkommit försent får inte prövas.

Avtalsskrivande

Avtalstecknandet är i normalfallet tämligen okomplicerat eftersom avtalsutkast i form av kommersiella villkor (alternativt i form av färdigt avtalsutkast) medtagits i förfrågningsunderlaget. Möjligheterna till att i slutfasen av upphandlingen börja förhandla om enskilda avtalsvillkor blir därför mycket små.

Uppföljning – utveckling

Under avtalstiden följer den upphandlande enheten upp att leverantören lever upp till sina åtaganden enligt avtalet. Under denna period samlas också kunskap och statistik inför kommande upphandlingar inom avtalsområdet.