Utvecklingsprojektet VIC - Vindeln Innovation Center

Vindelns kommun fortsätter processen med att etablera nytt center för kompetensförsörjning, teknik- och innovation på Vindeln Innovation Park med ett regionalt Kompetenscentrum som huvudfokus. Detta i nära dialog med lokala näringslivet som bland annat teknikföretag i världsklass på Vindeln Innovation Park, utbildningsaktörer, Region Västerbotten samt kommuner i Västerbotten med flera.

Vindelns Innovation center

Projektet Vindeln Innovation Center presenterades sommaren 2022. Vindelns kommun i dialog med näringslivet har nu startat processen för att tillskapa ett innovations- och kompetensutvecklingscenter.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, pekar ut goda möjligheter för länet framåt. Vi avser med utvecklingsprojektet Vindeln Innovation Center 2.0 bygga vidare på tidigare förstudie, fortsätta och fördjupa en långsiktig process för att bidra till ökad attraktionskraft och kompetensförsörjning, delprioritering 6.3. Främst för inlandsbaserade företags tillväxtmöjligheter i ett unikt horisontellt plats baserat samarbete mellan näringsliv, kommuner och Region för en sammanhållen region, delprioritering 2.1. Baserat på befintliga världsledande teknikföretag på Vindeln Innovation Park vilka ger spännande förutsättningar och säkrar hög kvalitet, innovationskraft med värdefulla synergier.
Samt ett tydligt hållbarhetsfokus som vi behöver ytterligare identifiera, utveckla och lägga grunden för i projektet inför ett genomförande av Vindeln Innovation Center. Projektet har också en nära koppling och bärande del i kommunens nya Näringslivsstrategi för 2023 - 2026. Strategin fokuserar på fem punkter; attraktiv plats, stark finansiering, god företagsservice, aktivt samarbete och hållbar kompetensförsörjning och resan mot målet; bästa företagsklimatet i länet 2026 och har startats med ett nytt näringslivsråd med en mix av olika lokala företagare

Vindelns kommun är en tillväxtkommun men med tillväxthinder för näringslivet som kort- och långsiktig kompetensförsörjningsproblematik, brist på lediga industrilokaler samt låg mottagningskapacitet för industriella eller andra nyetableringar. Riskerar därmed att våra tillväxtföretag flyttar ut sina produktioner i övriga Sverige eller att möjlig tillväxt generellt hämmas. Detta konstaterades bland annat i en Utvecklingsplan som initierades av kommunen och genomfördes av Tyrens 2019 med anledning av upplevda tillväxthinder för företagen på VIP ex. Rototilt, Indexator, Cranab. Q4 2021 genomfördes en kompetensbehovsinventering hos de 10 största tillverkande företagen i kommunen för 2022 - 23. Inventeringen visade en behovsprognos av arbetskraft med 132 personer bland annat CNC-operatörer, montörer och svetsare samt 30 konsulter.

Projektet syftar till en fördjupande research/förstudie 2.0 som vilar på föregående års förstudieresultat tillsammans med framtagande av reviderad handlingsplan, innehållsutformande med hållbarhetsintegration, arkitektskisser, kompetensbehovsinventeringar, finansieringsmodeller/aktörer, juridiska frågeställningar rörande bland annat stiftelsebildande, avtalsskrivningar, hyresgäster, urval utbildningsaktörer och utbildningsinnehåll, elev-attraktion, kontakter och utvecklande av samarbeten med interna och externa aktörer som akademin med flera. Piloter pågår med nya samarbetsmodeller, startade utbildningar, hållbart och säkert resande med mera inför det tänkta Kompetenscentrat samt uppdrag att utreda förutsättningar för ett Teknikcollege i Västerbotten i samarbete med Regionen och fler kommuner.

Projektet arbetar för att undersöka förutsättningar för flertalet målbilder. Den mest väsentliga målbilden i projektet är det regionala Kompetens centrat (KC);

Syfte KC
Ta tillvara på vår industri i världsklass.
Skapa förutsättningar tillsammans för företag och kommuner att utvecklas och växa, genom att erbjuda relevant utbildning lokalt och regionalt.
En utbildningsplattform som gynnar både grund och spets samt innovation- och entreprenörskap.

Målbild KC
Attraktionskraft och kompetensförsörjning med livslångt lärande i generationer framåt.

Kompletterande målbilder;
- Regionalt Kompetenscentrum som nod för ökad självförsörjning och kompetensutveckling av
arbetskraft och synergieffekter företagen emellan samt läns kapacitet att erbjuda närliggande
kommuners näringsliv möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
Genom mix av utbildningsaktörer tillsammans med Lärcentrum för livslångt lärande i
generationer framåt
- Industri- och kontorslokaler för företag, organisationer och akademi inkl. verkstadsdel i KC för
olika utbildningsprogram samt testbäddar för företag och akademi
- Mötesplatser som restaurang, konferenslokaler, showroom och coworking
- Forskning och utveckling - nya samarbeten.
- Teknik- och digitala spåret för unga
- Stiftelse för att säkra långsiktigt syfte och ändamål samt del av hybrid finansieringsmodell.
- Optimering av elkraftförsörjning på Vindeln Innovation Park och därmed även för VIC
- Investeringsstödansökan Tillväxtverket av Vindelnbostäder AB avseende nybyggnation av
VIC´s lokaler

- Flerårigt EU-projekt för utveckling av hållbar kompetensförsörjningsnod i regionen.

Platsen för placering av VIC som beslutats av Kommunstyrelsen och möjliggjorts genom den nya detaljplanen, finns vid Västervägen inom området Vindeln Innovation Park. Beslut har även tagits för att bygga en ringledsväg på området som ökar tillgänglighet, expansionsmöjligheter och logistik för befintliga företag samt förbättrar förutsättningarna för nyetableringar. Preliminär tidplan för inflyttning i VIC är Q4 2026.

Kommunen, kommunens fastighetsbolag Vindelnbostäder AB, Regionen och de största aktörerna inom teknikindustrierna har bildat en styrgrupp för ledning och styrning av utvecklingsprocessen samt framtida byggande av ett VIC. Styrgruppen (se nedan hur projektet organiseras) ser mycket positivt på tillskapande av ett VIC. Beslutsfattare i förverkligandet av ett framtida VIC är styrelsen i Vindelnbostäder AB samt ytterst Kommunfullmäktige i Vindelns kommun. Processen är i tydligt utvecklingsskede och parterna har konstaterat en rad olika behov och möjligheter men även flertalet utmaningar för ett realiserande av ett komplext tillväxtprojekt av denna karaktär.

Styrgrupp - Vindeln Innovation Center

arbetet leds av kommundirektör Therese Berg (styrgruppens ordförande) tillsammans med projektledare och styrgruppen för VIC som består av:

Mathias Haglund - kommunstyrelsens ordförande
Tomas Nilsson - oppositionsråd
Erika Johansson - sektorchef Kommunal utveckling
Jim Lindberg - sektorchef Sociala
Lars Johansson - sektorchef Barn- och utbildning
Lenitha Hansson – ekonomichef
Moa Hammar – miljö- och byggchef
Kommunikatör (rekrytering pågår)
Tobias Rosencrantz - vd, Vindelnbostäder AB
Anders Jonsson - vd, Rototilt Group AB
Samuel Gottnersson - vd, Indexator AB
Anders Strömgren - vd, Cranab AB
Johannes Nilsson - vd, Vimek AB
Bengt Strömgren, strateg Region Västerbotten

Projektledare för VIC är Caroline Nyström samt Jan Hörnberg VIC - Kompetenscentrum som rapporterar till kommundirektören samt projektets styrgrupp.
Ansvarig för kommande byggnationer är Tobias Rosencrantz, vd för Vindelnbostäder AB som rapporterar till styrelsen.

Projektet finansieras av Regionen, statliga näringslivsmedel, Cranab, Rototilt, Indexator, Tegsnäs Group, VIMEK och Protab på Vindeln Innovation Park samt Vindelns kommun.

Kommunens vision "Tillsammans är vi Vindeln" med tydligt tillväxtfokus för kommun och näringsliv samt industrikluster i världsklass på Vindeln Innovation Park bildar ramen för projektet.

Varmt välkommen att kontakta någon av oss nedan om du önskar samarbeta inom ramen av projektet, har frågor eller som potentiell hyresgäst!

Kontakt, VIC - Vindelns Innovation Center
Caroline Nyström
caroline.nystrom@vindeln.se
072-220 47 31


Kontakt, Kompetenscentrum - VIC
Jan Hörnberg
jan.hornberg@vindeln.se
070-208 66 54


Kontakt, Vindelbostäder AB
Tobias Rosencrantz
tobias.rosencrantz@vindeln.se
073-033 49 39