VIC - Vindeln Innovation Center

Vindelns kommun har startat processen att etablera nytt center för teknik- och innovation på Vindelns Innovation park. Detta i nära dialog med lokala näringslivet som tillsammans utgör Vindelns motsvarighet till ”Northvolt” .

Vindelns Innovation center

Projektet Vindeln Innovation Center presenterades sommaren 2022. Vindelns kommun i dialog med näringslivet har nu startat processen för att tillskapa ett innovations- och kompetensutvecklingscenter.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, pekar ut goda möjligheter för länet framåt. Vi avser med detta projekt starta en långsiktig process för att bidra till ökad attraktionskraft och stärka främst inlandsbaserade företags tillväxtmöjligheter i ett unikt horisontellt platsbaserat samarbete mellan näringsliv och kommun för en sammanhållen region. Baserat på befintliga världsledande teknikföretag från industriområdet Vindeln Innovation Park (VIP) som ger spännande förutsättningar och säkrar hög kvalitet, innovationskraft och värdefulla synergier. Samt tydligt hållbarhetsfokus som vi behöver identifiera, utveckla och lägga grunden för i projektet inför ett genomförande av VIC.
Vindelns kommun är en tillväxtkommun men med tillväxthinder för näringslivet som till exempel brist på lediga industrilokaler, kort- och långsiktig kompetensförsörjningsproblematik samt låg mottagningskapacitet för industriella eller andra nyetableringar. Riskerar därmed bland annat att våra tillväxtföretag flyttar ut sina produktioner i övriga Sverige eller utomlands.

Detta konstaterades bland annat i en utvecklingsplan (se bif. bilaga) som initierades av kommunen och genomfördes av Tyrens 2019 med anledning av upplevda tillväxthinder för företagen på VIP exemplevis Rototilt Group, Indexator Rotator Systems samt Cranab med flera som är världsledande inom sina marknadsområden.
Ett antal processer och tillväxtfrämjande aktiviteter är igångsatta för att möta behoven på VIP;

  • ny detaljplanprocess för området för utökade expansionsmöjligheter
  • projektet Verkstad - Hemma är Vindeln (stimulans av boendemarknaden för ökad inflyttning samt platsutveckling)
  • initierande av och återkommande samarbete med ett Industriföretagarråd.

Kvartal 4 2021 genomförde vi även en kompetensbehovsinventering hos de 10 största tillverkande företagen för 2022-23. Inventeringen kunde visa en behovsprognos av arbetskraft med 132 personer bland annat CNC-operatörer, montörer och svetsare samt 30 konsulter. Vid ett möte med Industriföretagarrådet på VIP i november i år kunde vi konstatera att prognosen uppnåtts redan innevarande år.
Idéprojektet VIC syftar till en inledande research/förstudie tillsammans med framtagande av en handlingsplan, innehållsutformande med hållbarhetsintegration, arkitektskiss, finansieringsmodeller/aktörer, juridiska frågeställningar, identifierande av potentiella hyresgäster, avtalsskrivningar, kontakter och utvecklande av samarbeten med interna och externa aktörer med mera.
Kommunen, kommunens fastighetsbolag Vindelnbostäder AB och de största aktörerna inom skogteknikindustrierna samt representant för Region Västerbotten har bildat en styrgrupp och inlett dialog inför ett utvecklande och byggande av ett VIC. Parterna har konstaterat en rad olika behov och möjligheter men även flertalet utmaningar för ett realiserande av ett komplext och betydelsefullt tillväxtprojekt av denna karaktär. Projektet avser att involvera ytterligare företag förutom de som finns i styrgruppen
Här ser vi möjligheter för ;

  • tillkomst av nya anpassade tillväxtytor för befintligt näringsliv samt nyetableringar.
  • ett regionalt Kompetenscentrum i två etapper för ökad självförsörjning och kompetensutveckling av arbetskraft och synergieffekter företagen emellan samt möjlighet att erbjuda närliggande kommuners näringsliv möjligheter till kompetensutveckling/försörjning.
  • ytor för kontorslokaler, coworking space, innovationsaktörer/aktiviteter, mötesplats för konferenser/mässor/event, restaurang med mera

Ett antagande av yta har satts till cirka 7 000 - 10.000 kvm samt en första preliminär kostnadsberäkning till cirka 180 - 210 miljoner.

Projektledare Caroline Nyström kommer under 2023 i samråd med styrgruppen ta fram underlag (förstudie), utveckla, leda och samordna den viktiga processen framåt mot ett kommande genomförande av VIC i Vindeln. Parallellt arbetar Jan Hörnberg som projektledare i syfte att särskilt utveckla innehåll, samarbetsaktörer med mera i två olika etapper av ett regionalt Kompetenscentrum. Projektet/projektledare för VIC finansieras till hälften vardera av Region Västerbotten och Vindelns kommun och projektledare för tillkomsten av Kompetenscentrum till 100 procent av kommunen genom stadsbidraget för förbättrat näringslivsklimat.

Vindelns kommuns nya vision "Tillsammans är vi Vindeln" och tydligt uttalat tillväxtfokus från kommun och näringsliv, bildar ramen för förverkligandet av VIC.

Kontakt, VIC - Vindelns Innovation Center
Caroline Nyström
caroline.nystrom@vindeln.se
072-220 47 31

Kontakt, Kompetenscentrum
Jan Hörnberg
jan.hornberg@vindeln.se
070-208 66 54

Styrgrupp, Vindeln Innovation Center

Therese Berg kommundirektör och styrgruppens ordförande, Mathias Haglund - kommunstyrelsens ordförande, Erika Johansson - sektorchef Kommunal utveckling, Jim Lindberg - sektorchef Sociala, Lars Johansson - sektorchef Barn- och utbildning, Lenitha Hansson – ekonomichef, Moa Hammar – miljö- och byggchef, Niklas Westman - kommunikatör, Tobias Rosencrantz - vd, Vindelnbostäder AB, Anders Jonsson - vd, Rototilt Group AB, Samuel Gottnersson - vd, Indexator AB, Anders Strömgren - vd, Cranab AB, Johannes Nilsson - vd, Vimek AB,Bengt Strömgren, strateg Region Västerbotten, Caroline Nyström, projektledare VIC, Jan Hörnberg, projektledare Kompetenscentrum - VIC,