Näringslivsstrategi Vindelns kommun 2023-2026

Vindelns näringslivsstrategi 2023-2026 är framtagen i nära samarbete med det lokala näringslivet.

Företagen anser att de mest avgörande frågorna för näringslivsklimatet att stärka upplevelsen av att Vindelns kommun är en attraktiv plats att leva, bo och driva företag på. Genom politisk enighet och samverkan, lättillgänglighet och stöd till lokala företag, samt satsningar på infrastruktur och kompetensförsörjning, ska den ekonomiska utvecklingen stärkas. Att dra mer nytta av kommunens litenhet är någonting som också många lyft fram som en framgångsfaktor.

Syfte

Näringslivsstrategin är ett strategiskt verktyg för att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivsutveckling, genom planering och prioritering av rätt insatser.

Mål

Ett av Vindelns kommuns övergripande mål är att näringslivsklimatet årligen ska upplevas mer positivt av företagen i kommunen.

Målet med näringslivsstrategin 2023-2026 är att Vindeln har Västerbottens bästa företagsklimat 2026, i Svenskt Näringslivs ranking. Näringslivsstrategin ska också stärka Vindelns kommun som en attraktiv och konkurrenskraftig plats där vi tillsammans gör det lätt att etablera, driva och utveckla företag, för att attrahera investeringar och kompetens, samt främja innovation och hållbar tillväxt.

Strategiska fokusområden

I strategin utpekas fem avgörande områden för att nå ett framgångsrikt företagsklimat i Vindeln 2023-2026:

Attraktiv plats

Positionera Vindelns kommun som en attraktiv plats - för företagande, investeringar, besökare och invånare.

Prioriterade insatser i Handlingsplanen:
Fler bostäder
Utveckla ett starkt platsvarumärke
Fysisk och digital infrastruktur

God företagsservice

Att servicen till företag ska vara professionell, lösningsinriktad, tillgänglig och med förutsägbara processer och korta handläggningstider.

Prioriterade insatser i Handlingsplanen:
Optimera servicen till företag
Upphandling
Uppföljning och mätning

Aktivt samarbete

Tillsammans når vi längre. Vi vill stimulera samarbetet mellan och inom privat, offentlig och ideell sektor genom att samordna processer och strukturer, och sträva mot samhandling; att alla agerar på gemensamma utmaningar och drar mot samma mål.

Prioriterade insatser i Handlingsplanen:
Stimulera samarbete och relationsbyggande
Vindeln Innovation Center
Samarbete med andra myndigheter och externa aktörer

Hållbar kompetensförsörjning

Stärkta åtgärder för att attrahera, rekrytera samt utveckla och behålla arbetskraft. Detta för att möta kompetensbristen som hela norra Sverige står inför och underlätta kompetensförsörjning och för företag i kommunen.

Prioriterade insatser i Handlingsplanen:
Kompetensutvecklingscenter
Samarbeten för hållbar kompetensförsörjning
Samarbete med grundskolan

Starka finansieringsmöjligheter

Verka för att underlätta finansiering av investeringar för företag och privatpersoner i hela kommunen.

Prioriterade insatser i Handlingsplanen:
Påverkansarbete
Finansiera tillväxt
Stötta och vägleda företag

Från ord till handling

Näringslivsstrategin beskriver de strategiska fokusområden som Vindelns kommun vill prioritera under åren 2023-2026. Den ska sedan revideras och vara klar för politiskt beslut i början av 2027. Med utgångspunkt från strategin finns också en tillhörande handlingsplan med konkreta aktiviteter, mätbara mål och ansvarsfördelning. Den följs upp årligen tillsammans med näringslivsrådet och revideras vid behov.

Frågor och funderingar

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta näringslivsavdelningen:

Angelica Johansson
070-233 26 21
angelica.johansson@vindeln.se