Artikeln publicerades 20 juni 2024

Detaljplan för del av Åmsele, 2:79 och 2:80 – Meddelande om antagande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2024 att anta Detaljplan för del av Åmsele, 2:79 och 2:80. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för tankstation eller motsvarande och detaljhandel.

Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.

Planhandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.vindeln.se Länk till annan webbplats., under flikarna Bygga, miljö och infrastruktur> Samhällsbyggnad och planering> Aktuella detaljplaner.

Att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Hos vem ska beslutet överklagas?

Överklagan ska göras skriftligen. Kommunen bedömer om överklagandet inkommit i rätt tid och vidarebefordrar skrivelsen till mark- och miljödomstolen.

Tid för överklagande

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre (3) veckor från den dag beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Beslutet publicerades den 20 juni 2024 varav sista dag för överklagande är den 11 juli 2024.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer: M-2017-162

Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.

För mer information, kontakta Miljö- och byggkontoret, 0933-140 00 växel.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

 1. Detaljplan för del av Åmsele, 2:79 och 2:80 – Meddelande om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)