Artikeln publicerades 2 februari 2024

Detaljplan för Granö Beckasin– Meddelande om antagande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2024 att anta detaljplan för Granö Beckasin. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling och utökning av befintlig verksamhet (naturturism) genom att planlägga för byggandet av fler stugliknande boenden samt aktivitetsbaserade byggnader. Syftet är även att bevara de naturliga förutsättningarna på platsen med de höga tallarna och sluttningarna ner mot älven. Nya byggnader ska placeras med omsorg i landskapet och utformas med en hög arkitektonisk tanke med en stark koppling till naturen.
Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.
Planhandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.vindeln.se, under flikarna Bygga, miljö och infrastruktur > Samhällsbyggnad och planering > Aktuella detaljplaner.
Bilaga 1: Information om hur beslutet kan överklagas


VINDELNS KOMMUN
Miljö- och byggkontoret

 1. Detaljplan för Granö Beckasin– Meddelande om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)