Artikeln publicerades 27 december 2023

Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­En ansökan om bygglov för nybyggnad av en miljöstation på fastigheten Degerfors 32:2 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden, Vindeln kommun. Miljöstationen får en total (asfalterad) yta på 40 kvm varav 35 kvm utgör själva miljöstationen. Den placeras på Vindelns camping. Aktuell plats är inom detaljplanelagt område. Åtgärden avviker från detaljplanen på så sätt att den placeras på punkprickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Åtgärden avviker från detaljplanen. Enligt plan-och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare därför beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller är berörd och vilken fastighet som berörs.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-01-15. Skrivelsen ska märkas med diarienummer ”M-2023-540” och skickas: via e-post till bygglov@vindeln.se eller via post till "Vindeln kommun, Miljö-och byggförvaltningen, 922 81, Vindeln".

Miljö- och byggförvaltningen

Vindelns kommun

 1. Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 0 timmar och 0 minuter)