Artikeln publicerades 11 december 2023

Underrättelse om granskning av Detaljplan för del av Åmsele, 2:79 och 2:80, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Åmsele drivmedelsstation, fastigheterna Åmsele 2:79 och 2:80, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för tankstations och detaljhandel. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.
Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.
Under granskningstiden, 11 december 2023 – 5 januari 2024, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
- Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner
- Handlar´n Åmsele, Byavägen 112, Åmsele

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via plan@vindeln.se eller på 0933-141 24.
Om du har synpunkter på granskningshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss senast fredag den 5 januari 2024. Ange diarienummer ”M-2017-162” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.


Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: plan@vindeln.se.
Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:


Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln

 1. Underrättelse om granskning av Detaljplan för del av Åmsele, 2:79 och 2:80, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)