Artikeln publicerades 9 november 2023

Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av en nätstation

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­En ansökan om bygglov för nybyggnad av en nätstation på fastigheten Åman 4:1 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden, Vindeln kommun. Nätstationen har en byggnadsarea på 8,34 kvm. Koordinater till nätstationens mittpunkt är N:7167635,058 E:708051,196 (koordinatsystem Sweref99 TM).

Åtgärden placeras utanför detaljplanelagt område. Enligt plan-och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller är berörd och vilken fastighet som berörs.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-12-04. Skrivelsen ska märkas med diarienummer ”M-2023-540” och skickas: via e-post till bygglov@vindeln.se eller via post till "Vindeln kommun, Miljö-och byggförvaltningen, 922 81, Vindeln".

Miljö- och byggförvaltningen

Vindelns Kommun

 1. Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av en nätstation
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)