Artikeln publicerades 12 oktober 2023

Underrättelse om granskning av Detaljplan för Granö, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Granö Beckasin, fastigheterna GRANÖN 8:28 med flera, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling och utökning av befintlig verksamhet (naturturism) genom att planlägga för byggandet av fler stugliknande boenden samt aktivitetsbaserade byggnader. Syftet är även att bevara de naturliga förutsättningarna på platsen med den höga tallarna och sluttningarna ner mot älven. Nya byggnader ska placeras med omsorg i landskapet och utformas med en hög arkitektonisk tanke med en stark koppling till naturen. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.

Under granskningstiden, 2023-10-13 – 2023-10-30, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

 • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
 • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
 • GoMaten, Blå vägen 109, Granö
 • Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via plan@vindeln.se eller ring 0933-140 00.

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss senast måndagen den 30 oktober 2023. Ange diarienummer ”M-2022-631” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: plan@vindeln.se. Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till: Vindelns kommun Miljö- och byggnadsnämnden, 922 81 Vindeln

 1. Underrättelse om granskning av Detaljplan för Granö, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (17 dagar, 15 timmar och 21 minuter)